Vatten

"Var kommer alla plastmakaroner ifrån – varför gör inte kommunen något?"

 

Kommunen har den senaste tiden fått in många frågor och klagomål på de små plastmakaroner som återfinns på stränderna kring Åmål. Vi har regelbundet personal ute från förvaltningen som städar våra stränder från bärare. Variationer i strömmar och vindförhållanden resulterar dock i att bärarna flyttar på sig. Efter att ha städat en strand kan det nästa dag finnas stora mängder bärare där igen. Dessa kan även efter lång tid dyka upp på platser som tidigare inte varit drabbade. Detta bidrar ytterligare till att försvåra vårt saneringsarbete. Vi förlitar oss därför i hög grad på rapporter från allmänheten om var bärare siktats i större mängder. Vi försöker då så fort som möjligt avdela personal till rapporterad plats för att städa upp efter oss.

Vi har nu vidtagit ett flertal åtgärder för att motsvarande utsläpp av bärare inte ska kunna inträffa igen.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2005 lades en ny intagsledning från Örnäs råvattenpumpstation ca 2,5 km i riktning mot Fogden. Den ligger på 33 meters djup.  Råvattnet pumpas till vattenverket (ca 500 m) genom Örnässkogen. Reningsförfarande: grovsil, kemisk fällning med aluminiumsulfat och sedimentering, snabbfiltrering med sand och kolfilter, hårdhetshöjning med kalk och kolsyra, desinficering med kloroxid. Utgående renat vatten pH justeras med lut.

En hög- och en lågreservoar. 
Högreservoaren belägen i Rösskogen rymmer 1600m3. Lågreservoaren, belägen i vattenverket rymmer 900m3. Kommunen har ansvaret för vattenförsörjningen i våra tätorter. Vi har 5 kommunala vattenverk samt 92,2 km vattenledningsnät.

Vattnet är vårt viktigaste livsmedel, därför ställs höga krav på smak, lukt, färg och kvalitet i övrigt. Kommunen kontrollerar dricksvattnet noggrant, det får inte finnas för många bakterier i vattnet, och inga skadliga ämnen. För länge sedan var vattenledningarna av trä, nu har vi gjutjärn och plast.
På landsbygden har de flesta egna brunnar, även där bör vattnet kontrolleras regelbundet. Kontakta Bygg- och miljökontoret för vidare upplysning.

I Åmål har vi ett av Sveriges godaste dricksvatten.

Sökning av vattenläckor på det kommunala och till viss del på det privata vattenledningsnätet görs varje år. Nätet är uppdelat i fyra områden varav ett undersöks per år. Antalet läckor per år 25-35 stycken.

Underhåll
Förnyelsetakten i ledningsnätet, som 1992 var 170 år för vatten och 280 år för avlopp, hade fram till år 1996 sjunkit till 200 år för vatten och 350 år för avlopp. 1999 års förnyelsetakt var ca 300 år för vattenledningar och ca 300 år för avlopp.

Målsättningen är att uppnå en förnyelsetakt på 100 år. Detta för att någorlunda möta det stora underhållsbehovet som kommer när 50- och 60-talets utbyggnad skall ersättas och för att försöka undvika att kommande generationer får uppleva att va-försörjningen bryter samman. Vidare målsättning är att separera dag- och spillvatten för att minska flödena till våra avloppsreningsverk. Separeringen är angelägen för att klara gränsvärden för utsläpp vid avloppsreningsverken. Lyckas ej detta, kan krav om utbyggnad av reningen åläggas. Ytterligare mål är att hålla en ur ekonomisk och driftstörningssynpunkt rimlig relation mellan underhåll och omläggning.

Ledningsnätet
Ledningsnätets längd i Åmål:

  • Vatten 92,2 km
  • Spill 86,8 km
  • Dag 64,9 km

Ledningarnas livslängd är 50 - 100 år. Avskrivningstiden är 50 år.


KONTAKTINFORMATION

Emil Martinsson 
VA-chef

Telefon: 0533-68 17 50
E-post: emil.martinsson@saffle.se

Sidan uppdaterades 2021-07-21

Synpunkter på sidan?