Vatten tränger in genom fastighetens avloppssystem

Ledningar för dagvatten dimensioneras så att de ska klara alla normala regn. Att dimensionera ledningarna för exceptionella regn är i praktiken omöjligt. Vid kraftiga skyfall eller extrem snösmältning kan ledningssystemet därför bli tillfälligt överbelastat. I olyckliga fall kan detta leda till att vatten tränger in i källaren genom golvbrunnar och andra delar av avloppssystemet.

Denna typ av översvämning drabbar främst fastigheter som är anslutna till kombinerat avloppssystem, det vill säga där spillvatten och dagvatten avleds i samma ledning i gatan. VA-enheten kan hjälpa dig med information om vilken typ av avloppssystem som finns i gatan där du bor.

I vissa fall kan vatten även under torrväder tränga in i en fastighets källare. Orsaken är då att det är stopp i avloppssystemet. Stoppet kan antingen finnas på de privata ledningarna inne på fastigheten eller på kommunens ledningar ute i gatan. Gränsen mellan fastighetens och kommunens ledningar ligger i den så kallade förbindelsepunkten som finns strax utanför tomtgränsen.

Stopp i avloppet kan orsakas av:

 • att ledningen är skadad, till exempel på grund av sättningar i marken.
 • att något större föremål har fastnat i ledningen.
 • att trädrötter växt in genom rörskarvar.
 • att fett fastnat i ledningen (speciellt vanligt för restauranger).


Exempel på skyddsåtgärder

 • Installera skyddsanordning som hindrar vatten att tränga in genom fastighetens avloppssystem. 
 • Underhåll regelbundet de skyddsanordningar som finns.
 • Installera en pump för avloppsvattnet från källarplanet.
 • Om kommunen byggt om avloppssystemet i gatan till duplikatsystem (ett system där spillvatten och dagvatten går i olika ledningar) ska fastighetsägaren snarast se till att även de privata ledningarna separeras. 
 • Om golvavloppen i källare eller garage är kopplade till dagvattenledningen i gatan - rensa fastighetens dagvattenbrunn. 
 • Spola avloppsservicen ren från avlagringar med mera.
 • Åtgärda eventuella problem med trädrötter. Ta bort träd som står i närheten av avloppsledningen. 
 • Renovera eller lägg om servisledningar som är i dåligt skick.
 • Spola inte ner sådant i avloppet som kan orsaka stopp i ledningen.

KONTAKT

Kundservice teknik- och fritid
Öppettider 08:00-16:00, stängt för lunch 12:00-13:00
Telefon:
0532-173 02, 0533-68 17 50
E-post: teknik.fritid@saffle.se


SOS ALARM, efter kontorstid:
054-86 06 90

Sidan uppdaterades 2022-09-08

Synpunkter på sidan?