Att tänka på för att underlätta utredningsarbetet vid en översvämning.

Skulle olyckan vara framme och huset översvämmas är det mycket viktigt att man så snabbt som möjligt rapporterar sin översvämning. Kom ihåg att kontakta ditt försäkringsbolag!

Checklista - DOKUMENTERA OCH FOTOGRAFERA GÄRNA SKADORNA!

  • Vid akut skyfallsöversvämning kontakta räddningstjänsten på 112.
  • Bryt all elektrisk ström i de översvämmade lokalerna. Se dock till att eventuell dräneringspump inte stannar.
  • Flytta om möjligt alla inventarier som är känsliga för fukt.
  • Skaffa hjälp med länspumpning.
  • Var noga med hygienen om det är avloppsvatten som tränger in.
  • Anmäl översvämningen till VA-enheten för utredning av ditt ärende. Vår kundservice nås på 0533-68 17 50.  
  • Ring ditt försäkringsbolag.
  • Ordna hjälp med skadereglering och uttorkning.
  • Eventuella ersättningskrav på Åmåls kommun måste du skicka skriftligt.

Bedömningsgrunder vid ersättning av skada
Om en skada inträffar på grund av att kommunens va-anläggning inte uppfyller vissa krav på säkerhet har kommunen enligt va-lagen ett särskilt ansvar mot abonnenten, vanligen fastighetsägaren.

VA-enhetens bedömningsgrunder för att ersätta skada

För andra än abonnenter, till exempel hyresgäster, gäller vanliga skadeståndsregler. Enligt dessa måste den drabbade bevisa att skadan inträffat på grund av vårdslöshet från VA-enhetens sida.

De krav på ersättning för skador i samband med källaröversvämning som kommer in till kommunen bedöms enligt följande huvudregler:

Säffle kommun betalar inte ut någon ersättning för översvämningsskador om kommunen byggt om avloppssystemet i gatan till duplikatsystem och fastigheten efter uppmaning från VA-enheten inte separerat sitt avlopp.

Säffle kommun betalar normalt inte ut någon ersättning om skadorna orsakats av marköversvämning.

Om du är osäker på om tidigare fastighetsägare följt VA-enhetens instruktioner om separering, kontakta VA-enheten.

Försäkringsbolagens bedömningsgrunder:
Det går generellt inte att säga vad försäkringen täcker vid översvämningsskador. Försäkringsbolagen har olika villkor. 

Skador som normalt ersätts av försäkringsbolaget:
Skador på byggnad och lös egendom som orsakats av att vatten strömmat ut från en trasig vatteninstallation i byggnaden brukar normalt ersättas av försäkringsbolaget.

Skador som normalt inte ersätts av försäkringsbolaget:
Vid källaröversvämning orsakad av regn eller snösmältning får man i allmänhet inte någon ersättning om skadorna inträffat vid normala förhållanden.

Skador vid extrem väderlek:
De flesta försäkringsbolag brukar däremot ersätta skador som uppstått i samband med extrem väderlek. Detta gäller både då vatten tränger in i källaren genom avloppssystemet och då vatten strömmar från markytan direkt in i byggnaden. Med extrem väderlek menar bolagen i allmänhet skyfall som har en intensitet av minst 1 mm/minut eller 50 mm/dygn. 
Skador i samband med extrem väderlek har ofta högre självrisk än övriga vattenskador. Kontakta ditt försäkringsbolag och hör efter vad som gäller för just din försäkring. Om du tycker att din försäkring är otillräcklig så undersök möjligheten att teckna en tilläggsförsäkring. 


Hur kom vattnet in?
Det finns fyra typer av källaröversvämningar som du kan ta del av nedan.KONTAKT

Kundservice teknik och -fritid
Öppettider 08:00-16:00, stängt för lunch 12:00-13:00
Telefon:
0532-173 02, 0533- 68 17 50
E-post: teknik.fritid@saffle.se


SOS ALARM, efter kontorstid:
054-86 06 90

Sidan uppdaterades 2023-09-11

Synpunkter på sidan?