Översvämningar


Det är viktigt att snabbt rapportera

Översvämning kan komma som en följd av höga flöden där vattennivåerna i Vänern stiger eller på grund av ihärdig nederbörd. Översvämning kan också komma som ett resultat av skyfall, det vill säga mycket kraftigt regnväder under en kortare tidsperiod.

Klimatförändringar

Att skyfallen, som leder till dessa omfattande problem och skador, nu inträffar oftare än tidigare, är ett bevis på att klimatet snabbt har förändrats. Tyvärr pekar prognoser på att risken för att liknade regn ska inträffa igen är mycket hög.

Hur ofta ett regn av en viss dignitet förväntas återkomma, baserat på statistik för landet och regionen, är något som används att kommunens samhällsplanerande funktioner när ledningsnäten dimensioneras. När systemen byggdes var så kallade 10-års regn dimensionerande. Ledningsnäten skulle alltså klara ett regn av en dignitet som statistiskt sett återkommer var tionde år. De skyfall som de senaste åren orsakat stora skador i Åmål har beräknats ha en återkomsttid på 100-150 år.

  •  Vid akut skyfallsöversvämning kontakta räddningstjänsten på 112.
Skulle olyckan vara framme och huset översvämmas, är det mycket viktigt att man så snabbt som möjligt rapporterar din översvämning. Glöm inte att anmäla till ditt försäkringsbolag! Dels för att kommunen ska uppmärksammas på var vattennivåerna är höga - dels för att skadorna ska kunna dokumenteras snabbt.

Tänk på att göra så många förebyggande åtgärder som möjligt i god tid medan tid finns, till exempel på våren. Har du frågor om översvämningsskydd kan du alltid kontakta VA-enheten. 

Här finns lite bra information att läsa igenom!

Fastighetsägare har ett stort ansvar

Aktuell situation med ökade risker för skyfall och höga flöden ställer mycket stora krav på de kommunala enheter som ansvarar för samhällsplaneringen i kommunen. Teknik- och fritidsförvaltningen Säffle-Åmål arbetar med att se över och förbättra översvämningssituationer tillsammans med andra berörda kommunala enheter, bland annat de respektive kommunernas räddningstjänster. 

Ett stort ansvar ligger dock hos respektive fastighetsägare att själva vidta åtgärder för att minska riskerna för att drabbas. För att bistå fastighetsägare i det egna arbetet att rusta sig för framtiden, och för att vara bättre förberedda för översvämningstillbud, har vi på denna sida samlat information och tips för hur man bör agera före, under och efter en översvämning. 


VA-enhetens ansvar:

  • Kommunens ledningar ska vara rätt dimensionerade så att ledningssystemet inte blir överbelastat vid normalt regn.
  • Kommunens ledningar ska vara väl underhållna. Till exempel ska avloppsledningarna vara fria från trädrötter och andra föremål som kan reducera kapaciteten.
  • Kommunen ska informera fastighetsägaren när kommunen bygger om avloppsledningen i gatan till ett duplikatsystem (ett system med olika ledningar för spillvatten och dagvatten).

Fastighetsägarens ansvar:

  • Fastighetens va-system ska vara väl underhållet, inte minst när det gäller anordningar som ska ge skydd mot inträngande avloppsvatten.
  • Alla förändringar av fastighetens va-system ska godkännas av VA-enheten.
  • Separera avloppssystemet inom fastigheten då kommunen anlagt ett duplikatsystem i gatan. (Lämna in servisanmälan till kommunen)
  • Informera hyresgäster om hur källaren ska användas.

Ansvar och utredning

För varje inrapporterad källaröversvämning som leder till skadekrav gör VA-enheten en skadeutredning. Avsikten är dels att ta reda på orsakerna till översvämningen, dels att klara ut om fastighetsägaren och VA-enheten fullgjort sina respektive skyldigheter att förhindra översvämning.Förvaltningen jobbar löpande med identifiering av åtgärder som bidrar till att minska riskerna med översvämning vid skyfall.

KONTAKT

Kundtservice teknik- och fritid
Öppettider 08:00-16:00, stängt för lunch 12:00-13:00
Telefon
0532-173 02,  0533-68 17 50
E-post teknik.fritid@saffle.se

SOS ALARM, efter kontorstid:
054-83 06 90
 

 

ORDLISTA

Avloppsenhet

Golvbrunn, toalettstol, badkar och liknande.

Avloppsvatten

Förorenat vatten som avleds i avloppsledningsnätet. Kan bestå av spillvatten, dagvatten och dräneringsvatten.

Dagvatten

Ytligt avrinnande regnvatten och smältvatten.

Dräneringsvatten

Grundvatten och nedträngande vatten från regn och snösmältning, som avleds i dräneringsledning eller dike.

Duplikatsystem

Avloppssystem där  spillvatten och dagvatten avleds i skilda ledningar.

Förbindelsepunkt

Den punkt omedelbart utanför tomtgränsen där den privata servisledningen ansluter till kommunens ledning.

Kombinerat system

Avloppssystem där spillvatten och dagvatten avleds i gemensam ledning.

LOD

Lokalt omhändertagande av dagvatten, exempelvis att vattnet leds ut på gräsmattan, till en stenkista eller ett dike istället för att avledas in i en ledning.

Marköversvämning

Översvämning orsakad av att ytligt avrinnande regn- och smältvatten strömmar från markytan direkt in i byggnaden.

Recipient

Mottagare av behandlat eller obehandlat avloppsvatten, till exempel hav, sjö och vattendrag.

Separera

Ombyggnad av kombinerat avloppssystem till duplikatsystem.

Servisledning

Ledning som ansluter fastigheten till ledningen i gatan.

Spillvatten

Förorenat vatten från bl a hushåll och industrier.

Spygatt

Brunn för avledning av dagvatten.

Vatteninstallation

Vattenledning, tvättmaskin, diskmaskin och liknande.

VA-enheten

Benämning på kommunens VA-verksamhet inom avdelningen Teknisk försörjning.

Sidan uppdaterades 2023-09-11

Synpunkter på sidan?