Översvämningar

Anmäl så snabbt som möjligt om du ser tecken på översvämning till: Kundtjänst teknik och fritid, telefon 0533-173 02. Efter kontorstid anmäler du till SOS alarm på telefon 054-83 06 90.


Översvämning kan komma som en följd av höga flöden där vattennivåerna i Vänern byggs upp över längre perioder med ihärdig nederbörd. Översvämning kan också komma som ett resultat av skyfall, det vill säga mycket kraftigt regnväder under en kortare tidsperiod.

De senaste åren har Åmåls kommun drabbats av kraftiga regnoväder under somrarna, vilka har lett till svåra skador på privata fastigheter och kommunens infrastruktur. Att skyfallen, som leder till dessa omfattande problem och skador, nu inträffar betydligt mer frekvent än tidigare, är ett bevis på att klimatet snabbt har förändrats. Tyvärr pekar aktuella trender på att risken för att liknade regn ska inträffa, är mycket hög. 
Hur ofta ett regn av en viss dignitet förväntas återkomma, baserat på statistik för landet och regionen, är något som används att kommunens samhällsplanerande funktioner när ledningsnäten dimensioneras. När systemen byggdes var så kallade 10-års regn dimensionerande. Ledningsnäten skulle alltså klara ett regn av en dignitet som statistiskt sett återkommer var tionde år. De skyfall som de senaste åren orsakat stora skador i Åmål har beräknats ha en återkomsttid på 100-150 år. 
Dessa skyfall överstiger alltså kraftigt den typ av nederbördstillfällen systemen enligt rådande dimensioneringsstandarder kan förväntas klara av. Idag dimensioneras systemen för att klara betydligt större regn än 10-års regnet, men de VA-system som vi har utgör den mest kostsamma infrastrukturen kommunen förvaltar. Alla systemen kan därför inte byggas om i ett svep, eftersom detta skulle innebära orimliga kostnader för kommunens VA-kollektiv. Det kommer därför att ta många år innan systemen är bättre rustade för de snabba förändringar i klimatet som vi upplever idag. Det finns också en större begränsning i vad man kan avleda i konventionella rör- eller kulvertbaserade system. Man tittar därför idag i allt större utsträckning på alternativ hantering av dagvatten, med större fokus på ytledes avledning och fördröjningsvolymer som bromsar vattnets framfart. 

Viktigt att snabbt rapportera!

Skulle olyckan vara framme och huset översvämmas, är det mycket viktigt att man så snabbt som möjligt rapporterar din översvämning. Glöm inte att anmäla till ditt försäkringsbolag! Dels för att kommunen ska uppmärksammas på var vattennivåerna är höga - dels för att skadorna ska kunna dokumenteras snabbt.

Tänk på att göra så många förebyggande åtgärder som möjligt i god tid medan tid finns, till exempel på våren. Har du frågor om översvämningsskydd kan du alltid kontakta VA-enheten. 

Här finns lite bra information att läsa igenom!

Fastighetsägare har ett stort ansvar

Aktuell situation med ökade risker för skyfall och höga flöden ställer mycket stora krav på de kommunala enheter som ansvarar för samhällsplaneringen i kommunen. Den nya gemensamma Teknik- och fritidsförvaltningen Säffle-Åmål arbetar därför med att se över och förbättra översvämningssituationer tillsammans med andra berörda kommunala enheter, bland annat de respektive kommunernas räddningstjänster. 

Ett stort ansvar ligger dock hos respektive fastighetsägare att själva vidta åtgärder för att minska riskerna för att drabbas. För att bistå fastighetsägare i det egna arbetet att rusta sig för framtiden, och för att vara bättre förberedda för översvämningstillbud, har vi på denna sida samlat information och tips för hur man bör agera före, under och efter en översvämning. 

 Åtgärder 2014/2015:

Förvaltningen jobbar löpande med identifiering av åtgärder som bidrar till att minska riskerna med översvämning vid skyfall. Exempel på pågående eller nyligen genomförda initiativ innefattar:

  • Uppdimensionering av spillvattenförande ledning har genomförts på Odengatan och Eriksbergsgatan. 
  • Avlastande dagvattenledning har etablerats på Västra Bangatan för minskad översvämningsrisk i området kring Drottning Kristinas väg.
  • Ny kompletterande tryckledning planeras att anläggas hösten 2015. Ledningen avses läggas längs Bondegatan och Strömstadsvägen för anslutning till ny dagvattenpumpstation. Denna pumpstation planeras att anläggas 2016. Åtgärden innebär ytterligare avlastning av området kring Drottning Kristinas väg.

KONTAKT

Kundtjänst Teknik-fritid
Öpptettider 08.00-16.00, stängt för lunch 12.00-13.00
Telefon
0532-173 02,  0533-68 17 50
E-post kundtjanst.teknikfritid@saffle.se

Besöksadress
Järnvägsgatan 9, Säffle

SOS ALARM, efter kontorstid.
054-83 06 90
 

 

ORDLISTA

Avloppsenhet

Golvbrunn, toalettstol, badkar och liknande.

Avloppsvatten

Förorenat vatten som avleds i avloppsledningsnätet. Kan bestå av spillvatten, dagvatten och dräneringsvatten.

Dagvatten

Ytligt avrinnande regnvatten och smältvatten.

Dräneringsvatten

Grundvatten och nedträngande vatten från regn och snösmältning, som avleds i dräneringsledning eller dike.

Duplikatsystem

Avloppssystem där  spillvatten och dagvatten avleds i skilda ledningar.

Förbindelsepunkt

Den punkt omedelbart utanför tomtgränsen där den privata servisledningen ansluter till kommunens ledning.

Kombinerat system

Avloppssystem där spillvatten och dagvatten avleds i gemensam ledning.

LOD

Lokalt omhändertagande av dagvatten, exempelvis att vattnet leds ut på gräsmattan, till en stenkista eller ett dike istället för att avledas in i en ledning.

Marköversvämning

Översvämning orsakad av att ytligt avrinnande regn- och smältvatten strömmar från markytan direkt in i byggnaden.

Recipient

Mottagare av behandlat eller obehandlat avloppsvatten, till exempel hav, sjö och vattendrag.

Separera

Ombyggnad av kombinerat avloppssystem till duplikatsystem.

Servisledning

Ledning som ansluter fastigheten till ledningen i gatan.

Spillvatten

Förorenat vatten från bl a hushåll och industrier.

Spygatt

Brunn för avledning av dagvatten.

Vatteninstallation

Vattenledning, tvättmaskin, diskmaskin och liknande.

VA-enheten

Benämning på kommunens VA-verksamhet inom avdelningen Teknisk försörjning.

Sidan uppdaterades 2018-09-17

Synpunkter på sidan?