Avlopp

Fulspolar du snus? Här kommer en videohälsning från Edward Bloom. Han tänker sluta "fulspola" snus och allt annat skräp som hör hemma bland brännbara sopor. Gör det du också! Svenska snusare spolar i genomsnitt ner 4 snus i toaletten om dagen. Det blir 1.4 miljarder prillor, eller 1100 ton snus per år. Skräp som spolas ner orsakar stopp i pumpar och reningsverk och bidrar till att orenat avloppsvatten släpps ut i våra sjöar och hav. 

Här kan du se hälsningen från Edward Bloom!


Åmåls kommun har ansvar för avloppsförsörjningen i våra tätorter. Vi har 5 avloppsverk, 21  pumpstationer samt 86,8 km avloppsledningsnät. Dagvattenledningsnätet är 64,9 km. Avloppsvattnet och dagvattnet kommer från hushåll, industrier, affärer, skolor mm. Industrin har själva ansvaret att rensa sitt industriavlopp. Dagvattnet är regn- och smältvatten från tak, rännstensbrunnar i gator och parkeringsplatser, det leds för det mesta i särskilda ledningar ut i vattnet.

      
Hur  fungerar ett reningsverk ?    

 1. Mekanisk rening
  Här får vattnet först passera igenom ett grovgaller, där fastnar de största föremålen. Därefter passerar avloppsvattnet genom ett sandfång där sand och tyngre föroreningar stannar kvar, detta körs sedan till soptippen.
 2. Biologisk rening
  Nu är det dags för reningsverkets "husdjur" att börja arbeta. Med biologisk rening försöker man härma naturen genom att ta hjälp av mikroorganismerna som behöver luft för att leva. Vi måste vara väldigt rädda om de "husdjuren" därför är det viktigt att du tänker på vad du häller ut i avloppet. Häll aldrig ut färgrester, oljerester eller lösningsmedel för då dör våra "husdjur".
 3. Kemisk rening
  Här rinner vattnet sakta så det flockiga slammet hinner sjunka till botten. Slammet i bassängerna skrapas ihop, och tas ut för särskild behandling. Nu är vattnet färdigbehandlat och vi kan släppa ut det renade vattnet i naturen igen. I dag komposterar vi slammet på sopstation, och sedan använder vi det som täckmaterial på sopstationen. 

Vårt mål är att slammet skall bli så bra att vi kan använda det på våra åkrar, därför är det viktigt vad vi spolar ned i vårt avlopp.

Ledningsnätet
Ledningsnätets längd i Åmål:

 • Vatten 92,2 km
 • Spill 86,8 km
 • Dag 64,9 km

Ledningarnas livslängd är 50 - 100 år. Avskrivningstiden är 50 år.

Sidan uppdaterades 2016-11-29

Synpunkter på sidan?