Vatten och avloppINFORMATION - Renovering av vattentornet i Tösse

Vi är mycket glada att vi nu kommit så långt i vår planering och våra förberedelser att aktuella renoveringsarbeten kan inledas! Vattendistributionen i Tösse har länge varit behäftad med problem med både kvalitet och tryck. Kvaliteten på vattnet har gradvis förbättrats med hjälp av de omfattande ledningsomläggningar som genomförts de senaste åren.
Med aktuella åtgärder ska nu kvalitén ytterligare förbättras och även tryckproblematiken åtgärdas!

Tidplan
Innan renoveringsarbetena på vattentornet påbörjas kommer VA-ledningarna i Tornvägen att läggas om. Dessa arbeten har redas påbörjats.

Renoveringsarbetena på vattentornet avses inledas vecka 11, den 12/3. Projektet planeras vara klart i maj.

Aktuella renoveringsarbeten inklusive ledningsomläggningen i Tornvägen medför att reservoarvolymen måste tas ur drift och en provisorisk distribution upprättas. Den provisoriska driften avses inledas 26/2 2018.

Information om aktuella arbeten
Renoveringen av vattentornet kommer att bli omfattande. Åtgärderna innefattar installation av ett helt nytt ytskikt inne i reservoarvolymen. Vidare kommer samtliga rörinstallationer och tillhörande anordningar att bytas och byggas om både i reservoaren, upp till reservoaren och i tornets ventilkammare. Anläggningen kommer också att kompletteras med ytterligare ett UV-aggregat för att säkerställa optimal barriärverkan mot mikrobiologiska smittämnen. Reservoarens ventilation kompletteras även med ett filter för att säkerställa att luftburna föroreningar ej påverkar vattenkvaliteten.

Den åtgärd som kommer att medföra den största märkbara effekten för VA-abonnenterna i Tösse är kompletteringen av två tryckstegringspumpar i verket. Dessa installeras för att åtgärda de problem som förekommer i Tösse med dåliga tryck i nätet. Verkets styrdator har också byggts om för att medge att trycken i nätet hålls stabila på rätt nivå i nätet. De nya pumparna medger också att verket klarar att distribuera vatten till Tössebäcken vid kommande anslutning.
Vidare kommer en rad välbehövliga mindre renoveringsarbeten att samförläggas med aktuell renovering. Dessa innefattar bland annat byte av dörrar och luckor, omläggning av tak och uppfräschning av invändiga ytskikt. Anläggningen kommer också att kompletteras med arbetsmiljöförbättrande åtgärder för VA-personalen som ansvarar för driften av verket. Dessa åtgärder innefattar till exempel installation av lyfthjälpmedel, fallskyddsanordningar samt omplacering och byte av gamla ventiler.

Driftstörningar under projekttiden
Den provisoriska distributionen mot nätet har anpassats för att medföra så små störningar som möjligt. Samma driftsäkerhet som för ordinarie drift kan dock inte garanteras. Störningar i form av tryckvariationer och eventuella tillfälliga avbrott kan därför inte uteslutas under renoveringstiden.

Skulle störningar förekomma kontaktas VA-enheten via kundtjänst på telefon 0533-68 17 50. Utanför kontorstid (8-16) kontaktas SOS-Alarm på telefon 054-83 06 90.

Aktuella renoveringsarbeten kommer också att kunna ge upphov till vissa mindre störningar i trafikflöden och buller. Vår målsättning är dock att även dessa störningar ska hållas till ett minimum.

Vid frågor om projektet kontaktas VA-chef Emil Martinsson, telefon 0533-68 10 40, email: emil.martinsson@saffle.seKommunen har ansvaret för vattenförsörjningen i våra tätorter. Vi har 5 kommunala vattenverk samt 85 km vattenledningsnät.

Avlopp
Åmåls kommun har ansvar för avloppsförsörjningen i våra tätorter. Vi har 5 avloppsverk, 21  pumpstationer samt 84 km avloppsledningsnät.

ABVA
Om du vill veta vilka regler som gäller för dig som användare av våra tjänster kan du läsa ABVA, Allmänna bestämmelser för brukande av Åmåls- kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar.


Taxa för vatten och avlopp
Klicka på länken för att komma till taxor för vatten och avlopp!

KONTAKTINFORMATION VA-enheten

Vatten och avloppsverket
Telefon: 0532-173 19 eller, 0533-68 17 50


VA-chef
Emil Martinsson 
Telefon: 0533-68 17 50
E-post: emil.martinsson@saffle.se


Översvämning skyfall

Telefon dagtid: 0533-68 17 50
Efter 16.00: SOS Alarm 054-83 06 90

Akuta vattenläckor dagtid: 0533-68 17 50
Efter 16:00: SOS Alarm 054-83 06 90


Akuta avloppsstopp: 
 
Stena recycling AB

Telefon: Dagtid:010-44 55 107,
Kvällstid (16:00): 0520-47 70 00

Anslutningsärenden: 
Planeringsingenjör VA: Erik Martinsson
Telefon: 0533-68 15 52
E-post: erik.martinsson@saffle.se

Faktura- och abonnemangsfrågor:
Kundtjänst VA-renhållning
Telefon: 0533-68 15 89
E-post varenhallning@saffle.se

Sidan uppdaterades 2019-09-18

Synpunkter på sidan?