Taxa vatten och avlopp


Ökning av VA-taxa för brukningsavgifter från 1 maj

Den allmänna VA-verksamheten ska vara självfinansierande. Det sker genom avgifter i VA-taxan. De avgifter som tas ut täcker nödvändiga kostnader för utförda tjänster. Över- och underskott justeras efter tre år.

VA-taxan justerades senast 2016. Den sänktes då med 9 % för att reglera de intäkter som översteg kostnaderna tidigare år.

Under åren 2018-2020 har kostnaderna för VA-avgifterna överskridit intäkterna. Eftersom man ser att trenden förväntas bli samma de kommande åren, krävs en ökning av VA-taxan för brukningsavgiften.

Från och med 1 maj 2022 ökar taxan med 17 %. Ökningen täcker ett ökat investeringsbehov för att säkerställa fullgod funktion inom VA-enhetens infrastruktur.

För en normalvilla med förbrukning på 150 kbm innebär detta en ökning med 88 kr/månad

 

Brukningstaxa - Villaägare

Beräkna din brukningsavgift för vatten och avlopp med hjälp av uppgifter från VA-taxan.

Brukningsavgift vatten och avlopp

Beräkningsformel:

Grundavgift för respektive mätarstorlek + en st lägenhetsavg. + beräknad kubikmeter *rörlig avg. kr/m3 = årlig kostnad för vatten och avlopp

I detta exempel har vi räknat med 150 m3 i vatten- och avloppsförbrukning.


1383,20 + 1296,75 + 150 * 15,10 = 4944,95 kr/år

(Pris exklusive moms)

 

Taxa 2 och 5

Flerbostadshus och industri - kontakta VA-verket.

 

Anläggningstaxa - Nybyggare

Beräkna din anläggningsavgift för vatten och avlopp med hjälp av uppgifter från VA-taxan.

Anläggningstaxa vatten och avlopp pdf (pdf 39 KB)

Anläggningsavgifter tas ut om en anslutning till VA-verkets ledningsnät ska göras vid en ny- eller tillbyggnad av en fastighet.

I anläggningsavgifterna ingår servisavgifter för anslutningen till de olika näten, en fast fastighetsavgift, en summa beroende på tomtens storlek och en avgift per lägenhet.

 

Exempel på anläggningsavgift för enskild villa:

 

Beräkningsformel:

En grundavgift + tomt yta * kr/m2

I detta exempel har vi räknat att tomtens yta är 4000 m2

 
13 900 + 4000 * 19,00 = 89 900 kr
(Pris exklusive moms)

För exakt uppgift för din tomtanslutning kontakta VA-verket.


Speciella villkor vid etablering av kommunala tomter. Maxtaxa för anläggningsavgift samt tomtpris finns.
Kontakta:

Björn Wennerström
Enhetschef plan-och fastighetsenheten
Telefon: 0532-170 63 
E-post: bjorn.wennerstrom@amal.se


För ytterligare information:
Emil Martinsson,
VA-chef
Telefon: 0533-68 17 50
E-post: emil.martinsson@saffle.se

Sidan uppdaterades 2022-06-02

Synpunkter på sidan?