Taxa vatten och avlopp


Ökning av VA-taxa för brukningsavgifter från 1 april

Den allmänna VA-verksamheten ska enligt lag (2006:412) om allmänna vattentjänster (vattentjänstlagen) vara självfinansierande genom avgifter vilka regleras i VA-taxan. De avgifter som får tas ut av VA-kollektivet (fastighetsägarna som är anslutna till den allmänna anläggningen) är endast avgifter som täcker nödvändiga kostnader för de levererade tjänsterna. Över- och underskott inom VA-verksamheten ska justeras efter tre år.

VA-verksamheten i Åmål har de senaste åren redovisat ökande kostnader. Aktuella kostnadsökningar beror i huvudsak på en uppväxling inom verksamheten i syfte att kontra ett växande underhållsbehov på kommunens VA-infrastruktur samt kraftiga prishöjningar på verksamhetskritiska material, kemikalier, el och fordonsbränsle.

För att avgifterna ska kunna täcka ökade kostnader för fullgod drift och förvaltning av kommunens allmänna VA-anläggningar kommer taxan därför att höjas med 7 % från och med 1 april 2023.

 

Att den taxehöjning som gjordes 2022 redan behöver justeras med ytterligare en höjning beror i huvudsak på att tillräcklig höjd då ej togs för kraftigt höjda rörliga kostnader i verksamheten (material, kemikalier, el och fordonsbränsle). Detta då ett mycket osäkert omvärldsläge gjorde dessa kostnadsökningar mycket svåra att prognostisera.

För en normalvilla ”typhus A” med förbrukning 150 kbm innebär aktuell taxejustering att årskostnaden ökar från 7 232 kr till 7 738 kr, vilket innebär en ökning för kund med 42 kr/månad.

 

Brukningstaxa - Villaägare

Beräkna din brukningsavgift för vatten och avlopp med hjälp av uppgifter från VA-taxan.

Brukningsavgift vatten och avlopp

Beräkningsformel:

Grundavgift för respektive mätarstorlek + en st lägenhetsavg. + beräknad kubikmeter *rörlig avg. kr/m3 = årlig kostnad för vatten och avlopp

I detta exempel har vi räknat med 150 m3 i vatten- och avloppsförbrukning.


2272,76 + 2 130,72+ 150 * 24,82 = 8 126,48 kr/år

(Pris inklusive moms)

 

Taxa 2 och 5

Flerbostadshus och industri - kontakta VA-verket.

 

Anläggningstaxa - Nybyggare

Beräkna din anläggningsavgift för vatten och avlopp med hjälp av uppgifter från VA-taxan.

Anläggningstaxa vatten och avlopp pdf (pdf 39 KB)

Anläggningsavgifter tas ut om en anslutning till VA-verkets ledningsnät ska göras vid en ny- eller tillbyggnad av en fastighet.

I anläggningsavgifterna ingår servisavgifter för anslutningen till de olika näten, en fast fastighetsavgift, en summa beroende på tomtens storlek och en avgift per lägenhet.

 

Exempel på anläggningsavgift för enskild villa:

 

Beräkningsformel:

En grundavgift + tomt yta * kr/m2

I detta exempel har vi räknat att tomtens yta är 4000 m2

 
17 375 + 4000 * 23,75 = 112 375 kr
(Pris inklusive moms)

För exakt uppgift för din tomtanslutning kontakta VA-verket.


Speciella villkor vid etablering av kommunala tomter. Maxtaxa för anläggningsavgift samt tomtpris finns.
Kontakta:

Björn Wennerström
Enhetschef plan-och fastighetsenheten
Telefon: 0532-170 63 
E-post: bjorn.wennerstrom@amal.se


För ytterligare information:
Emil Martinsson,
VA-chef
Telefon: 0533-68 17 50
E-post: emil.martinsson@saffle.se

Sidan uppdaterades 2023-04-14

Synpunkter på sidan?