Taxa Slamtömning

Taxan för slamtömning höjs med 7% från 1 maj.

Avgiften för slamtömning beräknas enligt självkostnadsprincipen. Intäkten ska täcka kostnader för administration, insamling och behandling av avfall.

Den årliga indexuppräkningen av entreprenad för slamtömning har de senaste fyra åren legat på +3% per år. År 2022 är indexuppräkningen 8,6% vilket beror på ökade bränslekostnader.

Slamtömningstaxan täcker kommunens kostnader för slamhanteringen samt administration.
En höjning med 7% av taxan gör att verksamheten anpassas till det aktuella kostnadsläget.

För en kund med en 3 kbm brunn som töms en gång per år ökar slamtömningskostnaden med 97 kr/tömning och år
För kund som har en sluten tank på 3 kbm med en tömning/år ökar kostnaden med 120 kr/tömning.

Taxa slamtömning pdf (pdf 108 KB)Sidan uppdaterades 2022-06-02

Synpunkter på sidan?