Lokala ordnings- och säkerhetsföreskrifter för Åmåls Hamn

Beslutade av kommunfullmäktige den 28 februari 2007, KF § 32

Åmåls kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617).

Inledande bestämmelser

1 § Utöver vad som föreskrivs i de grundläggande bestämmelserna om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats i 3 kap. ordningslagen (1993:1617) och i kommunens lokala ordningsföreskrifter gäller dessa föreskrifter inom det hamnområde i vatten och på land som har markerats på de till föreskrifterna bifogade kartorna (bilaga nr 1 och 2).

2 § Med hamnmyndigheten i dessa föreskrifter avses samhällsbyggnadsnämnden
Anmärkning: Samhällsbyggnadsnämnden har bemyndigat chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen att besluta i ärenden rörande bestämmelser för handelshamnen med rätt att vidaredelegera.

3 § Med fartyg förstås i dessa föreskrifter varje föremål som används för transport på vatten och varje annat föremål som kan förflyttas på eller i vatten. Med fritidsfartyg avses skepp och båtar som används för fritidsändamål.

Ägarmarkering

4 § Fartyg, som ej är registrerat i offentligt register, skall på varaktigt och lätt avläsbart sätt utifrån eller i ej låst utrymme vara märkt med ägarens namn, adress och telefonnummer.

Fartyg, som är registrerat i offentligt register, skall tydligt avläsbart utifrån vara märkt med namn eller annan tilldelad registreringsbeteckning.

Trafikbestämmelser

5 § Fartyg skall föras så att fara eller hinder inte uppkommer för annan fartygstrafik. Vidare skall fartyget föras så att andra fartyg, anläggningar eller personer inte utsätts för fara eller kommer till skada. Fartygets befälhavare skall iaktta särskild försiktighet vid passage av plats där det pågår arbete i vattnet eller på strand i far-tygets närhet.

6 § Luftfarkost får inte landa eller starta inom hamnområdet utan tillstånd av hamnmyndigheten.

Förtöjning, förhalning, förflyttning m.m.

7 § Fartyg får endast läggas, förtöjas eller ankras på plats som anvisats av hamnmyndigheten.

Fartygets befälhavare skall hålla sig underrättad om vattendjupet vid anvisad tilläggs-, förtöjnings- eller ankarplats.

8 § Uppläggning av fartyg får ske endast efter tillstånd av hamnmyndigheten. Fartygets befälhavare, redare eller ägare skall se till att fartyget är väl förtöjt.

9 § Vid förtöjning, ankring, förhalning och losskastning skall befälhavaren se till att andra fartyg eller kajer, bryggor eller liknande anläggningar eller kablar eller andra ledningar inte skadas samt att fartygstrafiken inte onödigtvis hindras eller störs. Uppstår skada skall ansvarig befälhavare utan dröjsmål anmäla skadan till hamnmyndigheten.

10 § Inrättande av förtöjningsplatser eller utläggning av rörledningar, kablar eller andra ledningar, pontoner, bryggor eller tillfälliga broförbindelser och liknande anlägg-ningar får inte ske utan tillstånd av hamnmyndigheten.

11 § Befälhavare, redare eller ägare skall flytta eller förhala fartyget eller vidtaga andra åtgärder med fartyget vilka är påkallade med hänsyn till ordningen och säkerheten i hamnen.

12 § Fartyg får inte föras in i hamnområdet, om det finns risk att fartyget på grund av sitt skick eller annan orsak kan komma att sjunka, hindra fartygstrafiken eller på annat sätt utgöra en fara för ordningen eller säkerheten inom hamnområdet.

13 § Befälhavare, redare, ägare eller ombud för någon av dessa skall omedelbart anmäla till hamnmyndigheten om ett fartyg har sjunkit, stött på grund eller på annat sätt blivit manöverodugligt. Ägare till annat sjunket föremål, som kan utgöra hinder för eller skada fartyg eller anläggningar, skall göra anmälan om detta till hamnmyndigheten. Om annan än ägaren hade föremålet om hand när det sjönk åligger anmälningsplikten denne. Om föremålet har förlorats från ett fartyg, skall fartygets befälhavare, redare eller ägare göra anmälan.

14 § Vid förtöjning, ankring, förhalning eller losskastning skall åtgärden vidtas med assistans av bogserbåt, om det behövs av hänsyn till ordningen eller säkerheten inom hamnområdet.

Anmälningsplikt

15 § Om fartyget skall anlöpa eller passera genom hamnen, skall fartygets befälhavare, redare eller ombud för dessa anmäla detta till hamnmyndigheten.

Anmälan skall ske i så god tid som möjligt, dock inte senare än 24 timmar före fartygets beräknade ankomst. Hamnmyndigheten kan, med hänsyn till tidsåtgången för fartygets resa eller annan omständighet, medge kortare anmälningstid eller befrielse från anmälningsskyldigheten.

Befälhavaren skall anmäla tid för fartygets avgång till hamnmyndigheten senast när fartyget är klart att avgå.

Denna föreskrift gäller ej beträffande fritidsfartyg med en längd understigande 20 meter.

Lastning, lossning, uppläggning av gods m.m.

16 § Gods, fordon eller annat materiel skall hanteras, läggas eller ställas upp på plats som anvisats av hamnmyndigheten och på sådant sätt att hamnplaner, byggnader, gatubeläggningar, spår, kranar eller annat inte skadas, brandgator blockeras eller så att fara för person inte uppkommer.

Anmälan att hantera, lägga eller ställa upp fordon, gods eller annat materiel skall göras i så god tid som möjligt, dock inte senare än 24 timmar före fordonets, godsets eller materielets ankomst. För anmälan om och hantering av farligt gods finns särskilda föreskrifter.

Särskilda ordningsföreskrifter

17 § Innan ett större reparations- eller underhållsarbete eller motsvarande arbete från flotte eller dylikt påbörjas skall tillstånd inhämtas från hamnmyndigheten.

18 § Innan ett fartyg tillfälligt görs manöverodugligt genom reparation eller motsvarande arbete skall tillstånd inhämtas från hamnmyndigheten.

19 § Dykning och undervattensarbeten får ske endast efter tillstånd av hamnmyndigheten.

20 § Rundkörning av propeller vid kaj får ske endast efter tillstånd av hamnmyndigheten.

21 § Den som inom hamnområdet skadar fartyg, anläggning, gods eller någon annan egendom skall omedelbart anmäla detta till hamnmyndigheten.

22 § Under lastning och lossning får öppen eld inte användas eller rökning förekomma i lastrum eller på däck invid lastlucka. Användning av öppen eld eller rökning får heller inte förekomma där anslag om sådant förbud finnes.

Dispens

23 § På särskilda skäl får hamnmyndigheten meddela tillfälligt avsteg från dessa föreskrifter.

Ansvarsbestämmelser

24 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 4 - 15 §§, 16 § första stycket, 17 - 22 §§ kan dömas till penningböter enligt 3 kap. 22 § andra stycket ordningslagen.

I ordningslagen finns också bestämmelser om föreläggande och förverkande.
Dessa föreskrifter trädde i kraft den 1 februari 2007.

 
Sidan uppdaterad 2011-06-16

Sidan uppdaterades 2015-06-08

Synpunkter på sidan?