Lokala ordningsföreskrifter för torghandeln
i Åmåls kommun

Beslutade av kommunfullmäktige 28 feb 2007, KF § 30.

Åmåls kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen 1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordnings-lagen (1993:1617).

Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde

1 § Utöver vad som föreskrivs i de grundläggande bestämmel-serna om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats i 3 kap. ordningslagen (1993:1617) och i kommunens lokala ordningsföreskrifter gäller dessa föreskrifter för salutorget eller annan tillfällig av samhällsbyggnadsnämnden beslutad plats i kommunen. Syftet med föreskrifterna är att upprätthålla den allmänna ordningen.

2 § Föreskrifterna är tillämpliga på följande offentliga plats som kommunen upplåter till allmän försäljningsplats för torghandel: Torgets norra del i centralorten Åmål eller
annan tillfällig av samhällsbyggnadsnämnden beslutad plats.

Fasta och tillfälliga saluplatser

3 § På den allmänna försäljningsplatsen Torget finns både fasta och tillfälliga saluplatser. Fast saluplats upplåtes av samhällsbyggnadsnämnden genom samhällsbyggnadsförvaltningen.

En fast saluplats får användas på bestämd tid, minst fyra månader och högst ett år.

En tillfällig saluplats får användas endast viss dag och anvisas av person, torgtillsynsman, som av samhällsbyggnadsnämnden genom samhällsbyggnadsförvaltningen utsetts att övervaka handeln å allmän försäljningsplats.

Fördelning av saluplatser

4 § Vid fördelningen av saluplatserna gäller följande:

Tillfälliga saluplatser tilldelas försäljarna i första hand genom förhandsbokning och i andra hand i den ordning som de kommer till försäljningsplatsen.

Innehavarens rätt att använda saluplatsen får inte överlåtas på någon annan. I fall en innehavare av en fast saluplats inte vid försäljningstidens början har intagit platsen eller gjort anmälan till kommunen att platsen kommer att utnyttjas senare på dagen, har kommunen rätt att låta någon annan använda platsen som tillfällig saluplats.

Tider för försäljning

5 § Torghandel får ske vardagar på följande tider:

Försäljningen får börja tidigast klockan 08.00 samt skall sluta senast klockan 18.00 ifall samhällsbyggnadsnämnden inte medgivit undantag eller beslutar annat.

Försäljarna får inte tidigare än en timme före fastställd försäljningstids början lägga upp varor eller redskap på försäljningsplatsen.

Varor och redskap skall vara bortförda senast en timme efter försäljningstidens slut.

På begäran av polismyndigheten eller annan myndighet eller om särskilda skäl föreligger får samhällsbyggnadsnämnden
besluta att försäljning i särskilt fall skall ske vid andra tider än vad som stadgas ovan eller helt ställas in.

Innehavarens upplysningsskyldighet

6 § En innehavare av en saluplats är enligt 2 § lagen (1990:1183) om tillfällig försäljning skyldig att genom en väl synlig skylt eller på något annat lämpligt sätt lämna upplysning om innehavarens namn, postadress och telefonnummer.

Förbud mot försäljning av vissa varor

7 § Knivar, sprängdeg, skjutvapen och pyrotekniska varor får inte säljas på den allmänna försäljningsplatsen.

Försäljning av livsmedel

8 § Vid försäljning av livsmedel på de allmänna försäljningsplatserna gäller i tillämpliga delar bestämmelserna i livsmedelslagen (1971:511) och livsmedelsförordningen (1971:807) samt föreskrifter meddelade med stöd av dessa samt EU-förordningen 852/2004 respektive 853/2004.

Placering av varor, redskap och fordon

9 § Varor och redskap får inte placeras på de gångar som är avsedda för trafik utmed eller mellan saluplatserna.

Under försäljningstid får inte försäljarnas fordon framföras på försäljningsplatsen.

Renhållning m.m.

10 § En innehavare av en saluplats är skyldig att senast 30 minuter efter försäljningstidens slut samla ihop avfall och annat skräp från rörelsen, samt att föra bort och lägga det i en behållare för sopor.

Innehavaren skall se till att saluplatsen hålls ren och snygg.

Avgift

11 § För användning av allmän försäljningsplats har kommunen rätt att ta ut avgift enligt de grunder som har beslutats av kommunfullmäktige.

Överträdelse av föreskrift

12 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 3 § andra och tredje styckena, 4 § femte stycket första meningen, 5 § första - fjärde styckena, 7 §, 9 och 10 §§ kan dömas till penningböter enligt 3 kap. 22 § andra stycket ordningslagen.

I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkanden.

 

 


Dessa föreskrifter trädde i kraft den 1 mars 2007.

 

Sidan uppdaterades 2016-01-28

Synpunkter på sidan?