Teknik- och fritidsförvaltningen ansvarar för renhållningen och underhållet av kommunens gator och vägar.

Under perioden 1/4 - 15/11 utför gatuenheten och fritidsenheten renhållningsarbeten på gator och övrig allmän mark.

Centrumgator - Sopas cirka 2 gånger/vecka
Övriga högtrafikerade gator - Kontrolleras varje vecka och sopas efter behov
Gång- och cykelvägar - Sopas cirka 1-2 gånger/år
Villagator - Sopas beroende på behov

Utöver ovanstående så sopas all sand efter vintern upp och det pågår normalt 5-6 veckor (påbörjas vanligtvis i början av april).

Fritidsenheten utför manuell städning cirka 1 gång/vecka i samband med att papperskorgar töms. Centrum städas med hjälp av idrottsförening lördagar och söndagar under perioden 1 maj - 30 september.

Vi prioriterar uppsopning av glaskross men behöver få besked om var sånt finns, Renhållning av trottoarer/gångbaneutrymme åligger fastighetsägaren.

Åläggande om gångbanerenhållning 

 

Kommunfullmäktige i Åmåls kommun har 2007-02-28, § 31 beslutat följande med stöd av 3 § lagen om gaturenhållning och skyltning (1998:814) och 1 § förordningen om gaturenhållning och skyltning (1998:929).

Fastighetsinnehavares skyldighet

1 § Det åligger innehavare av fastighet inom område med
detaljplan, där kommunen är huvudman för allmänna platser, att utföra de renhållnings-, snöröjnings- och liknande åtgärder som avses i 2 § första stycket lagen om gaturenhållning och skyltning ifråga om gångbana och annat för gångtrafiken erforderligt utrymme utanför fastigheten (nedan kallat gångbaneutrymmet).

Skyldigheten gäller även innehavare av fastighet inom sådant område där staten varit väghållare om kommunen övertagit väghållaransvaret.

Med fastighetsinnehavare avses enligt 1 § lagen om gaturenhållning och skyltning den som äger fastigheten eller den som enligt 1 kap. 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) skall anses som fastighetsägare.

Närmare föreskrifter om de åtgärder som skall vidtas

2 § Nedanstående närmare föreskrifter gäller i fråga om de åtgärder som skall vidtas av fastighetsinnehavaren.

Växtlighet och nedskräpning

3 § Det åligger fastighetsinnehavaren att ta bort ogräs och annan växtlighet samt att sopa upp och föra bort orenlighet och nedskräpande föremål från gångbaneutrymmet.

Snöröjning m.m.

4 § Det åligger fastighetsinnehavaren att snarast avlägsna snö och is som är till olägenhet för gångtrafiken och att vid halka skyndsamt sanda gångbaneutrymmet eller att vidta andra åtgärder till motverkande av halka.

Fastighetsinnehavarens skyldighet att hålla gångbanan ren från snö bortfaller i den mån kommunen använder gångbaneutrymmet för uppläggning av snö. Härvid ankommer det på fastighetsinnehavaren att snarast vidta åtgärder till motverkande av halka inom ett för gångtrafiken erforderligt utrymme utanför fastigheten tillhörande gångbaneutrymme.

Det åligger också fastighetsinnehavaren att sopa upp och föra bort sand från gångbaneutrymmet.

5 § Samhällsbyggnadsnämnden får besluta om undantag från skyldigheten enligt 4 § första stycket. Till dess att samhällsbyggnadsnämnden beslutar annat gäller fastighetsinnehavares skyldighet att avlägsna snö och is från gångbaneutrymme i den omfattning som anges i bilaga 1. Fastighetsinnehavares övriga skyldigheter enligt §§ 1, 3 och 4 kvarstår utan undantag.

Rännstensbrunnar

6 §  I de fall rännstensbrunn ligger inom gångbaneutrymme, åligger det fastighetsinnehavaren att se till att brunnens gallerlock oavsett årstid alltid är öppet för vattenavledning. Fasta ämnen såsom stenar, grus, löv och skräp får inte sopas eller spolas ned i rännstensbrunnen.

Övrigt

7 § Fastighetsinnehavaren skall också vidta övriga erforderliga åtgärder för att hålla gångbaneutrymmet i sådant skick att uppkomsten av sanitär olägenhet hindras samt de krav tillgodoses som med hänsyn till förhållandena på platsen och övriga omständigheter kan ställas i fråga om trevnad, framkomlighet och trafiksäkerhet.

Straff m.m.

8 § Fastighetsinnehavare som uppsåtligen eller av oaktsamhet inte fullgör sina skyldigheter enligt 1 och 3-7 §§ kan dömas till böter enligt 14 §, punkt 1, lagen om gaturenhållning och skyltning.

I 15 § lagen om gaturenhållning och skyltning finns vidare bestämmelser om förelägganden och om tvångsutförande på den försumliges bekostnad.


Detta beslut gäller från och med 2007-03-01 och ersätter äldre beslut i kommunen om fastighetsägares ansvar för gångbanerenhållningen.

 

 

Förteckning över gator där fastighetsägare ålägges att avlägsna snö och is på gångbanan utanför sin fastighet

Andréegatans
hela västra sida

Bergslagsgatans
östra sida delen Västerlånggatan - Nybrogatan

Centralgatans
norra sida delen Torvaldsgatan - Sofiagatan

Centralgatans
södra sida delen Centralplan - Malmgatan

Centralplan
västra sidan

Forsbrogatans
östra sida delen Strömstadsvägen t.o.m. Forsbrogatan 11

Fågelmyrsgatans
östra sida delen Strömstadsvägen t.o.m. Fågelmyrsgatan 5

Hamngatans
norra sida delen Kyrkogatan - Strandgatan

Hamngatans
södra sida delen Kyrkogatan - Rålinsgatan

Hjeltegatans
hela norra sida

Hjeltegatans
södra sida delen Strömstadsvägen - Kungsgatan

Hålskogsgatans
hela västra sida

Industrigatans
västra sida delen Strömstadsvägen - ca 75 m söderut

Industrigatans
östra sida delen Strömstadsvägen t.o.m. Industrigatan 19

Järngatans
södra sida delen järnvägsövergång - ca 50 m västerut

Järngatans
östra sida delen Torvaldsgatan - järnvägsövergången

Järngatans/Ödmansgatans
norra sida delen Centralplan - Fryxellsgatan

Karlstadsvägens
västra sida delen Kristinebergsgatan - Töres Pederssonsgatan

Karlstadsvägens
östra sida delen Ljungsbergsgatan - Kungsgatan

Kristinebergsgatans
södra sida delen Karlstadsvägen ca 60 m västerut

Kungsgatans
östra sida delen Karlstadsvägen - Södra Långgatan

Kungsgatans
västra sida delen Lunnegatan - Södra Långgatan

Kyrkogatans
östra sida delen Hjeltegatan - järnvägsövergången

Kyrkogatans
västra sida delen Hjeltegatan - Södra Ågatan och delen Mellanbrogatan - järnvägsövergången

Lunnegatans
södra sida delen Västerlånggatan - Hålskogsgatan

Lunnegatans
norra sida delen Kungsgatan - Hålskogsgatan

Malmgatans
hela södra sida

Mellanbrogatans
båda sidor delen Bergslagsgatan - Västerlånggatan

Mellanbrogatans
norra sida delen Kyrkogatan - Mellanbron

Norra Långgatans
norra sida delen Nybrogatan - Gamla badhuset samt delen Kungsgatan - Kyrkogatan

Norra Långgatans
hela södra sida

Nybrogatans
östra sida delen Bergslagsgatan - Skolgatan

Nybrogatans
västra sida delen Hjeltegatan - Södra Långgatan

Nygårdsvägens
östra sida delen Ödmansgatan - Strömsbergsgatan

Rålinsgatans
hela västra sida

Rösgatans
norra sida delen Karlstadsvägen - Sager Nelsonsgatan

Schölinsgatans
hela västra sida

Skolgatans
hela norra sida

Sofiagatans
båda sidor delen Centralgatan - Drottninggatan

Steckseniigatans
norra sida delen Karlstadsvägen - Stenhuggaregatan

Strömbergsgatans
östra och norra sida delen Nygårdsvägen - Vagnmakargatan

Strömstadsvägens
östra sida delen Hjeltegatan - Bondegatan

Södra Långgatans
hela norra sida

Södra Långgatans
södra sida delen Västerlånggatan - kvarteret Porten

Södra Ågatans
norra sida delen Kyrkogatan - Rålinsgatan

Södra Ågatans
södra sida delen Kungsgatan - Strandgatan

Torggatans
hela norra sida

Torggatans
södra sida delen Bergslagsgatan - Kyrkogatan

Torvaldsgatans
västra sida delen Drottninggatan - Centralgatan

Torvaldsgatans
östra sida delen Drottninggatan - Järngatan

Töres Pederssonsgatans
södra sida delen Nolbygatan t.o.m. simhallen

Vänersborgsvägens
östra sida delen Schölinsgatan - Näsgatan

Vänersborgsvägens
västra sida delen Näsgatan - Vänersborgsvägen 48

Västerlånggatans
västra sidan delen Bergslagsgatan - Norra Ågatan och delen Södra Långgatan - Skolgatan

Västerlånggatans
östra sida delen Norra Långgatan - Skolgatan

Sidan uppdaterades 2023-10-27

Synpunkter på sidan?