Parkeringsregler


År 2013 infördes parkeringsskivor i Åmåls kommun, här kan du läsa lite mer om bakgrunden till detta beslut. 

Såhär använder du parkeringsskivan pdf (pdf 128 KB)Parkering i Åmåls centrum
Det är gratis att parkera på uppmärkta kommunala platser inom Åmåls kommun.
Vissa platser i centrum har en tidsbegränsning för att de ska vara tillgängliga för handlande kunder och där krävs att man använder parkeringsskiva. 
Parkeringsövervakning av dessa platser utförs av Securitas på uppdrag av kommunen.

Kom ihåg datumparkering

I Åmåls kommun gäller datumparkering i Åmåls tätort alla dagar mellan klockan 00:00 - 08:00.

Det är förbjudet att parkera:

 • på dagar med udda datum på den sida av vägen som har udda adressnummer.
 • på dagar med jämna datum på den sida av vägen som har jämna adressnummer.

Datumparkering gäller i första hand med syfte att underlätta för gaturenhållning, snöröjning och sandning och tidpunkten på dygnet är anpassad efter när snöröjning normalt utförs.


 
Följande avgifter gäller för felparkering:

500 kronor vid överträdelse av:

 • lokal trafikföreskrift angående parkeringsplats reserverad för rörelsehindrad med särskilt parkeringstillstånd.
 • lokala trafikföreskrifter angående förbud att stanna fordon.
 • trafikförordningens bestämmelser angående förbud att stanna fordon som beivras genom lagen om felparkeringsavgift.
 • trafikförordningens bestämmelser angående förbud att stanna eller parkera fordon på busshållplats.

300 kronor vid överträdelser av:

 • lokal trafikföreskrift där fordonet varit parkerat längre än tillåtet.
 • övriga trafikföreskrifter som beivras genom lagen om parkeringsavgift

Bestrida parkeringsanmärkning

Om du anser att du felaktigt har fått en parkeringsanmärkning på gatumark kan du bestrida den eller begära rättelse. Det gör du via polismyndigheten.


Blankett kan man få ut på polisstationer men den kan också hämtas via polisens hemsida.


Polisen hanterar bara parkeringsanmärkningar som utfärdats på kommunal gatumark, inte kontrollavgifter som utfärdats på privat mark av ett privat parkeringsbolag.

Avgiften ska betalas, även om du begär rättelse eller bestrider anmärkningen. Om din ansökan godkänns, återbetalas felparkeringsavgiften till dig. Om du anser att felparkeringsavgiften är felaktig, kan du ansöka om rättelse eller bestrida parkeringsanmärkningen hos Polismyndigheten.

Ange varför du anser att parkeringsanmärkningen är felaktig samt registreringsnummer och det OCR-nummer som framgår på anmärkningen. För att ärendet ska behandlas måste det ha kommit in inom sex månader efter det att avgiften har betalats eller Kronofogden vidtagit åtgärder för indrivning.

 

REGLER VID NYTTOPARKERINGSTILLSTÅND

Du har beviljats nyttoparkeringstillstånd. Vi ber er ta del av bifogade regler för användandet av tillståndet.

 • Registreringsnumret på nyttoparkeringstillståndet ska överensstämma med fordonet och placeras väl synligt i bilens framruta.
 • Nyttoparkeringstillstånd får endast användas av fordon med tydligt firmanamn
 • Nyttoparkeringstillstånd får endast användas då fordonet används för rörelsens/verksamhetens räkning
 • Nyttoparkeringstillstånd är endast avsett för näringsidkare som har behov att parkera i sitt arbete. Tillståndet kan till exempel utfärdas för hantverkare, servicepersonal mm som behöver använda fordonet för material- och verktygsförvaring eller andra näringsidkare som bedöms ha skäl att parkera nära sina kunder/målpunkter.
 • Nyttoparkeringstillståndet gäller endast i Säffle och Åmåls kommuner.
 • Uppställning av fordon får ske
  • på parkeringsplats med begränsad parkeringstid under högst tio timmar i följd vardagar mellan 07:00-18:00.
  • på plats/gata med förbud att parkera enligt lokal trafikföreskrift, under högst 10 timmar.
 • Nyttoparkeringstillståndet innebär inte undantag från övriga allmänna bestämmelser om stannande och parkering i trafikförordningen och gäller inte
  • Vid gatukorsningar och övergångsställen
  • inom gångfartsområde eller på gågata
  • inom reserverade p-platser såsom p-plats för rörelsehindrade, vänd-, last- eller taxiplats, på- och avstigningsplats, reserverat körfält eller busshållplats
  • på tomtmark

 

För mer information

Gatuchef

Niklas Ekberg


Telefon: 0533-68 17 50
E-post: niklas.ekberg@saffle.se

Sidan uppdaterades 2023-09-04

Synpunkter på sidan?