Driftbidrag till enskilda vägar UTAN statsbidrag

För att kommunalt bidrag ska utgå krävs:

  • Att vägens längd överstiger 300 meter räknat från närmast angränsande allmän väg eller vägsamfällighet till grind/port eller inhägnad av gårdsplanen.
  • Att vägen utgör utfartsväg för minst en under hela året bebodd fastighet.
  • Att vägen befinns vara underhållen och farbar året runt.
  • Att vägen inte får avstängas för allmän trafik utom under bärsvaga perioder.
  • Att väghållaren inkommer till kommunen med ansökan om bidrag inom föreskriven tid och med styrkta uppgifter om verkliga driftkostnader för föregående år.

Kommunen kan komma att inspektera vägen. Uppfyller inte vägen de krav som finns kan kommunen dra in bidraget.

(Kommunalt driftbidrag 2021: 4,93 kr/löpmeter väg från 300 meter – 999 meter. 1,45 kr/löpmeter väg från 1000 meter och däröver)

Sidan uppdaterades 2023-02-09

Synpunkter på sidan?