Undantag från renhållningsföreskrifter

 

Säffle och Åmåls gemensamma renhållningsföreskrifter har tagits fram med stöd av miljöbalken och avfallsförordningen. Det finns några undantag från reglerna i renhållningsföreskrifterna. Oftast är det bygg- och miljönämnden som handlägger anmälningar eller prövar ansökningar om sådana undantag från reglerna och i vissa fall räcker det med en anmälan till renhållaren. 

Hushållsavfall

Hushållsavfall är avfall som uppkommer i ditt hushåll. Även verksamheter och företag ger upphov till hushållsavfall eller så kallat ”därmed jämförbart avfall” såsom t.ex. avfall från personalmatsalar och städavfall vid städning av lokaler. Slam från enskilda avloppsanläggningar samt latrin från utedass och liknande är också klassat som hushållsavfall. Det är kommunens ansvar att samla in och behandla hushållsavfall som uppkommer i kommunen. Avfallet ska hämtas av kommunen alternativt av den som kommunen utser för att sköta insamlingen.

Sortering av hushållsavfall

Hushållsavfall ska sorteras. Det hushållsavfall som blir kvar efter sortering kallas brännbart avfall och ska läggas i behållare som töms av kommunens renhållare. Exempel på restavfall kan t.ex. vara tand-/hårborstar, blöjor och andra hygienartiklar, textilier, dammsugarpåsar, disktrasor/-borstar, fimpar, kuvert, inbundna böcker, proppar, vykort, plast som inte är förpackningar etc.


Hushållsavfall utgörs av fyra typer av avfall:

  1. Brännbart avfall som du ska lägga i ditt kärl, säck eller container vid fastigheten
  2. Förpackningar och tidningar som lämnas på någon av återvinningsstationerna i kommunen eller på Östby Miljöstation
  3. Grovavfall som ska lämnas på Östby Miljöstation
  4. Farligt avfall som ska lämnas på Östby Miljöstation

Vem har renhållningsskyldighet?

Enligt renhållningsföreskrifterna omfattas alla hushåll och verksamheter inom Säffle och Åmåls kommuner av renhållningsskyldigheten gällande hushållsavfall.

Kompostering – Förlängt hämtningsintervall av hushållsavfall i behållare*

Om man vill kompostera förmultningsbart hushållsavfall ska man anmäla det till bygg- och miljönämnden. Om man komposterar allt förmultningsbart hushållsavfall (både vegetariskt och animaliskt) och sorterar allt det övriga hushållsavfallet och lämnar det på rätt avlämningsplats kan man ansöka om förlängt hämtningsintervall av det brännbara hushållsavfallet. Man kan välja mellan att få hämtning med 4- eller 12-veckorsintervaller. Anmälan/ansökan görs på en och samma blankett som skickas till bygg- och miljönämnden.

Blanketten: Kompostering/Glesare sophämtning finns under E-tjänster

Dela avfallsbehållare med granne*

Om man vill dela avfallsbehållare med en granne kan man ansöka om det till bygg- och miljönämnden. Det krävs då att man bor på lämpligt avstånd från varandra, att man sorterar avfallet på rätt sätt enligt renhållningsföreskrifterna samt att fyllnadsgrad och vikt kan hållas och att man kan undvika olägenheter. Varje hushåll får betala sin grundavgift, medan en person ska utses som ansvarig för att betala hämtningsavgiften.

Blanketten: Gemensam avfallsbehållare finns under E-tjänster

Uppehåll i hämtning av brännbart hushållsavfall

Om en fastighet ska vara helt oanvänd i minst 6 sammanhängande månader kan man anmäla om hämningsuppehåll av hushållsavfallet. Hämtningsuppehåll måste anmälas till renhållningen i god tid innan uppehållet ska äga rum. För att få medgivande om uppehåll måste man på lämpligt sätt kunna påvisa att fastigheten inte kommer att används under den tid som man anger i anmälan. Uppehåll i hämtning beviljas normalt i ett år i taget (max 3 år i taget) och hämtning startar automatiskt efter uppehållsperiodens slut.

Blanketten: Uppehåll i hämtning av hushållsavfall finns under E-tjänster

Befrielse från skyldigheten att överlämna brännbart hushållsavfall till renhållaren*

Om man själv kan ta hand om sitt hushållsavfall på ett sätt som är betryggande för människors hälsa och miljön, och om det finns särskilda skäl för att man ska få göra det, kan man lämna in en ansökan till bygg- och miljönämnden. Efter medgivande befrias man från skyldigheten att lämna avfall till renhållaren. Även om man befrias från skyldigheten att lämna avfall befrias man inte från renhållningsskyldigheten, vilket innebär att man ändå måste betala grundavgiften.

Blanketten: Befrielse från att lämna hushållsavfall finns under E-tjänster

Eget omhändertagande av latrin, slam eller material från fosforfälla*

Om man inom en fastighet vill ta hand om latrin från t.ex. utedass, mulltoa eller separett, eller ta hand om slam eller material från fosforfälla, ska man först lämna in en ansökan till bygg- och miljönämnden. Efter beviljad ansökan ska latrinkompostering ske i särskilda behållare eller annat liknande omhändertagande på fastigheten. Hanteringen ska vara tillfredsställande ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt, d.v.s. utan risk för olägenheter och det färdigbehandlade näringsrika materialet ska användas som jordförbättringsmedel på fastigheten.

Blanketten: Latrin – omhändertagande i egen förmultningsanläggning finns under E-tjänster

Förlängt hämtningsintervall av slam*

Om man vid ett permanentboende har så liten belastning på sin avloppsanläggning att slamtömning inte behövs varje år kan man ansöka om förlängt hämtningsintervall till vartannat år. För att få beviljat slamtömning vartannat år krävs att avloppsanläggningen har meddelats tillstånd enligt miljöbalken och att den är i fullgott skick, med en fungerande rening, t.ex. en markbädd eller infiltration efter slamavskiljaren. En ansökan skickas då till bygg- och miljönämnden.

Blanketten: Slamtömning – förlängt hämtningsintervall finns under E-tjänster

Uppehåll i hämtning av slam

Om en fastighet ska vara helt oanvänd under en sammanhängande tid om minst 1 år kan man anmäla om hämningsuppehåll av slam. Hämtningsuppehåll måste anmälas till renhållningen i god tid innan uppehållet ska äga rum. För att få medgivande om uppehåll måste man på lämpligt sätt kunna påvisa att fastigheten inte kommer att används under den tid som man anger i anmälan. Uppehåll i hämtning beviljas normalt i ett år i taget (max 3 år i taget) och hämtning startar automatiskt efter uppehållsperiodens slut.

Blanketten: Uppehåll slam och spillvatten finns under E-tjänster

*Beviljade beslut är tidsbegränsade och gäller i högst 4 år

KONTAKTINFORMATION

Veronica Carlsson-Ulff
Renhållningschef

Telefon: 0533-68 17 50
E-post: [email protected]

KONTAKTINFORMATION

Kent Gustawsson
Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Telefon: 0532-172 58
E-post: [email protected]

Sidan uppdaterades 2019-04-29

Synpunkter på sidan?