Information om Covid-19, läs mer här.

Uppstart av matavfallssortering - frågor och svar

Förberedelser pågår för att kunna erbjuda hushållen insamling av matavfall. Målet är att erbjuda de första hushållen matavfallsabonnemang i mitten av 2022.

 • Varför ska vi börja sortera ut matavfall?
  Enligt återvinningsmålet i Säffle och Åmåls kommuners avfallsplan så ska ”materialet i avfallet ses som en resurs”. Genom att sortera ut matavfallet används denna resurs för att producera biogas/biogödsel.
 • Hur mycket matavfall slängs i det gröna kärlet?
  Enligt en plockanalys som gjordes 2019 så utgör matavfall cirka 30% av avfallet som slängs i det gröna kärlet. Det motsvarar cirka 2 200 ton matavfall från Säffle och Åmåls kommuner årligen. Totalt skickas cirka 7 200 ton avfall för förbränning årligen.
 • Måste jag och mitt hushåll sortera ut matavfall?
  Vilken taxa och vilka sophämtningsabonnemang som kommer att finnas beslutas av Säffle respektive Åmåls kommunfullmäktige. Målet är att beslut i tas under senare delen av år 2021.
 • Varför har valet blivit att använda ett separat kärl och papperspåse?
  Insamlingssystemet med ett brunt ventilerat kärl för matavfall kombinerat med papperspåse är det system som flest kommuner i Sverige använder. Det är ett robust och enkelt system både för kund och driftverksamhet. Det är viktigt att själva insamlingssystemet är enkelt och tydligt för kund, detta ger förutsättningar för att få bra kvalitet på det matavfall som lämnas.
 • Vad är miljövinsten med att samla in matavfall?

  När du sorterat ut ditt matavfall så transporteras det till en biogasanläggning. Där återvinns matavfallet till biogas och biogödsel. Biogasen kan ersätta fossila bränslen i fordon och biogödseln sprids på åkermark så att vi till slut får ny mat på våra bord.

 • Jag har kompost och vill fortsätta med detta. Kommer denna möjlighet finnas kvar?
  Vilken taxa och sophämtningsabonnemang som kommer att finnas beslutas av Säffle respektive Åmåls kommunfullmäktige. Målet är att beslut i denna fråga tas under senare delen av år 2021.
 • Kommer sophämtningen att bli dyrare än idag?
  Renhållningstaxan tas fram enligt självkostnadsprincipen (taxan ska täcka de kostnader som kommunen har för att samla in mat- och restavfall.) Taxan kommer med största sannolikhet att vara högre år 2022, på grund av faktisk kostnadsutveckling när det gäller varor som bränsle, och kostnader för att behandla avfallet som samlas in.
 • När kommer mitt hushåll att få börja sortera ut matavfall? Teknik- och fritidsförvaltningen kommer nu att påbörja arbetet med att planera och förbereda verksamheten. Arbetet omfattar planering av ordningen som de olika områden i kommunerna ska ställas om till matavfallsinsamling. När informationen finns tillgänglig kommer den att läggas ut på kommunernas hemsidor skickas till dig som kund.
 • Hur ska jag göra med papperspåsar och kärl?
  En viktig del i vårt arbete är att ta fram information till dig om hur du på bästa sätt kan sortera ut matavfallet. När mer information finns tillgänglig så kommer denna att läggas ut på kommunernas hemsidor och även skickas till dig som kund.

  Eventuella frågor besvaras av Veronica Carlsson-Ulff

Sidan uppdaterades 2021-06-07

Synpunkter på sidan?