Inför din slamtömning

Entreprenören för slamtömning är tacksamma om fastighetsägaren kan underlätta för bilen och personalen att komma fram till brunnen. Vi har en sen vinter i år så skotta gärna fram brunnen så blir det lättare att tömma den.

Om fastighetsägaren/vägföreningen bedömer att vägen inte är farbar för slambilen att komma fram, meddela gärna kundservice via e-post varenhallning@saffle.se detta så bokas tömningen om till annan tid.

Om din anläggning töms vintertid ska tillfartsvägen vara röjd från snö och hållas halkfri. Se till att ditt lock inte är fastfruset, samt att det inte finns en "frusen kaka" på din brunn. Om det inte går att göra en slamtömning av din brunn, kontakta vår kundservice för att boka om din hämtning.

Markera din brunn/tank med exempelvis en käpp med vimpel. Denna markering ska synas från slambilens uppställningsplats.

Markeringskäpp med vimpel finns att hämta i receptionen på Norrtull.
(Öppet vardagar mellan 08:00-16:00, lunchstängt 12:00-13:00.)

Slamtömning är ett tungt arbete som idag innebär tunga lyft, långa slangdragningar och anläggningar som är svåra att nå för de som arbetar. Därför ska några regler följas i syfte att minimera risken för att de som arbetar med slamtömning ska drabbas av arbetsskador på kort och lång sikt.

 

Detta kan du tänka på innan din slamtömning

Tänk på detta innan din slamtömning:

  • Inga lock får väga mer än 15 kilo, eller 35 kg om det kan skjutas av. Alla brunnslock som väger mer behöver bytas ut.
  • Området runt brunnen/tanken ska vara fritt från buskar och växtlighet. Tänk på att hålla området fram till brunnen fritt från hinder, så att inte växter eller prydnadsföremål skadas.
  • För att minimera mängden slang som måste dras ska anläggningen ligga så nära farbar väg som möjligt. Att dra slang i lutande terräng medför extra tung belastning och bör undvikas.
  • Bilvägen fram till tömningsplatsen måste vara minst 3,5 meter bred och ha en fri höjd på 4 meter. Vägen bör tåla tung trafik samt ha fri sikt och vara röjd.

Vad gäller för mig som fastighetsägare?

Som fastighetsägare ska du se till så att tömningen av din avloppsanläggning kan ske enligt de regler som finns i kommunens renhållningsföreskrift. Om din anläggning har ett lock som väger över 15 kg behöver detta bytas ut till ett som är lättare. Locket köps via dina lokala byggvaruhus, VVS-firmor eller via diplomerad avloppsentreprenör.

Information till vägföreningar

Sophämtning/slamtömning hos enskilda vägföreningar

Tänk på att det är vägföreningen som ansvarar för att vägen hålls i körbart skick, så att både slambil och sopbil kan ta sig fram. Dessa fordon är stora och tunga och kan vara svåra att manövrera i besvärligt väglag. Vägen måste klara den belastning som fordonet ger. Sitter skyltar uppe som förbjuder tung trafik kan varken sopbil eller slambil köra in. Denna skylt kan då behöva kompletteras med skylt ”gäller ej behörig trafik”.

Vägen ska vara fri från buskar, träd och andra hinder minst en meter på varje sida av vägen. Vägens bredd bör vara 3,5 meter och ha en fri höjd på 4 meter. Träd och växtlighet får inte inkräkta på den fria höjden.

Vintertid ska vägen vara snöröjd och sandad.

Ligger din anläggning långt ifrån vägen?

Om din anläggning ligger långt från den plats där slambilen kan stanna bör avståndet minskas. Antingen kan vägen behöva förlängas till anläggningen, alternativt kan en lös sugslang eller en permanent sugledning anläggas från brunnen till slambilens uppställningsplats. Sugledningen fungerar som en skarvslang till slambilens sugslang, genom vilken bilen kan suga slam/ spillvatten. Den permanenta sugledningen kan grävas ner eller ligga ovan mark. Är du osäker på var sugledningen skall installeras, kontakta vår kundtjänst för hjälp.

Såhär anordnar du en sugledning

Sugledningen får vara max 60 meter, den måste klara vakuum och kan anordnas som en lös sugslang som placeras ut inför tömning eller en fast sugledning som monteras permanent, nedgrävd eller ovan mark. Nedgrävd slang är att föredra då solens UV-strålning kan skada slangen ovan mark. Varje ände av sugledningen ska ha en koppling som sätts ihop med slambilens sugslang. I änden mot tömningsfordonet monteras en Hon-koppling (M42) och i änden mot anläggningen monteras en Han-koppling (M42). Det är viktigt att slang och kopplingar blir ordentligt fastmonterade annars riskerar installationen haverera vid tömning. Avståndet mellan kopplingen och anläggning får vara max 1 meter.
När installationen är klar anmäler du detta till vår kundtjänst så att vi vet om att den finns och ska användas. Märk upp var kopplingarna finns med exempelvis en käpp med en vimpel.

Enkel lös sugslang för slamtömning

Den enklaste och billigaste lösningen är att köpa en lös sugslang som rullas ut inför slamtömning. Då kan personalen koppla på den istället för att koppla på vid brunnen. Vi rekommenderar 3”(tums) armerad sugslang avsedd för ändamålet. Sugslangen ska vara försedd med en honkoppling av modell 42 (närmast bilen) och en hankoppling av modell 42 (närmast brunnen.) Kopplingarna ska vara försedda med lock för att förhindra lukt, fukt så att föremål eller djur inte kan komma in i slangen. Slangen rör sig med stor kraft under slamtömningen placera därför slangen så att inte växter, bilar, grillar eller annat tar skada.
Längden på sugslangen får du fram genom att mäta avståndet mellan slambilens uppställningsplats och slamanläggningen. Du behöver även köpa en arbetsslang att ha vid anläggningen som räcker ner till bottnen på brunnen.

Fast sugledning för slamtömning

En fast sugledning kan vara en slang eller plastledning avsedd för slamtömning. Den bör ha en diameter på 75 mm för att vara kompatibel med kopplingarna. Används hårda rör måste skarvarna vara ordentligt tätade och fastmonterade. Undvik att ha olika dimensioner på ledningen, eftersom belastningen blir större på den smalare delen och risken för haveri ökar. Sugslangen ska vara försedd med en honkoppling av modell 42 (närmast bilen) och en hankoppling av modell 42 (närmast brunnen.) Kopplingarna placeras minst 25 cm ovan mark. Kopplingarna ska vara försedda med lock för att förhindra lukt, fukt så att föremål eller djur inte kan komma in i slangen.
Placera inte slangen/sugledningen så att ”svackor” eller lågpunkter skapas. Fukt i slangen eller slam som ligger kvar i svackorna kan bilda isproppar vid minusgrader och skada slangen/sugledningen. Du behöver även köpa en arbetsslang för att ha vid anläggningen som räcker ner till bottnen på brunnen.

Här ser du bilder på de olika kopplingarna:


 

Checklista inför slamtömning

Kontakt
Tf renhållningschef
Carina Nylén
Telefon: 0533-68 17 50
E-post: carina.nylen@saffle.se

Sidan uppdaterades 2023-04-03

Synpunkter på sidan?