Farligt avfall och grovavfall

Farligt avfall

Farligt avfall är sådant avfall som inte skall slängas i soppåsen eller spolas ner i avloppet. Exempel på denna typ av avfall är färg, lim, läkemedel, batterier, oljerester och lågenergilampor.

Ditt farliga avfall kan du lämna på Östby miljöstation. Det är viktigt att resterna lämnas i sin originalförpackning så att avfallet kan sorteras på rätt sätt av personalen. 

 

Grovsortera:
Underlätta för dig själv genom att grovsortera avfallet redan vid lastning. Med hjälp av sorteringsguiden ser du vad som kan lämnas. Kontakta personalen om du har frågor.


Asbest:

Asbest är sedan länge förbjudet men förekommer framför allt i äldre byggnader som värmeisolerande material, i takbeklädnad, i golvmaterial. Allt asbestinnehållande material som lämnas på Östby ska vara ordentligt inplastat, och kunden ska kunna lasta det själv. Tag kontakt med personalen för anvisning om var materialet ska läggas. En avgift tas ut av dig som avfallslämnare för att täcka transport och behandlingskostnad. För närvarande är denna kostnad 2000 kronor exklusive moms/ton.


Vår arbetsplats och er säkerhet:

Under sommarhalvåret har vi många besökare på och det kan tidvis bli trångt på området. Tunga maskiner används för att flytta och packa materialet i containrarna. 
Vi ber er därför vara uppmärksamma på detta och underlätta för personalen i deras arbete med att ge er så god service som möjligt.


Inlämningsställe för farligt avfall:

Grovavfall

Grovavfall från hushåll är sådant avfall som inte kan eller bör läggas i det gröna kärlet eller i säcken. Det kan till exempel vara stora saker som cyklar och madrasser eller material som inte är brännbara (exempelvis porslins- och glasföremål.)


Här kan du som hushållsabonnent lämna ditt grovavfall gratis:

- Återvinningscentralen på Östby miljöstation

(Avgifter enligt fastställd taxa tas ut för verksamhetsavfall och vissa specifika avfallsslag.)

- Vid någon av de kampanjer som hålls vår respektive höst. Kampanjerna annonseras i press och på kommunens hemsida.

 

Insamling av ljuskällor från hushåll

Förbrukade glödlampor och lågenergilampor har tidigare endast kunna lämnas av hushållen på Östby miljöstation. Nu har antalet insamlingsplatser utökats till att även omfatta insamling i några butiker i Åmåls tätort. Det är renhållningen som har ställt ut insamlingsvagnar hos ICA Supermarket.

 

Förbrukade glödlampor och lågenergi lampor kan du nu lämna på:

Östby miljöstation

ICA Supermarket

I butiker gäller principen en mot en. Konsumenten har rätt att lämna uttjänt elutrustning vid köp av ny produkt av samma typ eller funktion.  

Sidan uppdaterades 2022-01-14

Synpunkter på sidan?