Teknisk service

Vår förvaltning består av 5 verksamhetsområden, administrativt stöd och en nämnd.

Teknik- och fritidsförvaltningen har ansvar för vatten- och avlopp, renhållning, gator, trafik, park och fritid, GIS (geografiskt informationssystem), verkstad, laboratorium, lokalvård samt ekonomi och kundservice.

Till oss kan du vända dig i ärendefrågor som rör till exempel dricksvatten, bidrag till enskilda vägar, parkeringstillstånd för rörelsehindrade eller om du har speciella trafikfrågor.

NYHETER

Byggnation av nytt vattenverk i Åmål
Inom VA-verksamheten planeras för stora investeringar för att trygga Åmåls kommuns vattenförsörjning i framtiden, där ibland byggnation av ett nytt vattenverk. Investeringen för denna byggnation beräknas i nuläget uppgå till ca 150 mkr.

En omfattande utredning pågår i vilken utformningen av Åmåls nya vattenverk ska fastställas.

 

Det nya vattenverket planeras enligt beslutad investeringsplan att byggas 2028 och placeras i Åmåls tätort. Den stora kostnad aktuell byggnation medför innebär att taxan behöver ses över. För att undvika att VA-abonnenterna drabbas av en för stor taxehöjning i samband med  investeringen har beslut fattats att upprätta en reservfond på 50 mkr. Reservfonden kommer att användas för att täcka aktuella avskrivningskostnader som uppstår i samband med att det nya vattenverket tas i bruk. Vi beräknar att det sker 2030.

 

Aktuell fondering medför en årlig höjning av VA-taxan med 5% och startar 1 Januari 2023. När det nya verket tas i bruk (2030) kommer fonderingen att upphöra och en ny översyn av  VA-taxan görs för att se till att taxenivån anpassas till då aktuella driftkostnader som denna investering medfört.

I samband med årsskiftet 2023-2024 kommer taxan att höjas med ytterligare 5% enligt fonderingsbeslut. 

Den aktuella taxan hittar du här

Chatta med oss!

Nu kan du enkelt komma i kontakt med oss genom en chatt, eller för att söka svar på dina frågor. 

Om du har en app för läsning av QR-koder installerad på mobiltelefonen kan du skanna bilden ovan. Det går även bra att använda mobilkamerans telefon. Du skickas då direkt vidare till vår kunskapsbank.

 


Du kan även använda denna länk för att komma till vår kunskapsbank

Dina personuppgifter behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) och integritetspolicyn.


Meddelanden

Publicerad 2019-06-04

Plastbärare

"Var kommer alla plastmakaroner ifrån och varför gör inte kommunen något?"

KONTAKTINFORMATION

Kundservice teknik- och fritid
Öppettider vardagar 08:00-16:00
Lunchstängt 12:00-13:00

Telefon: 0532-173 02, 0533-68 17 50
E-post: teknik.fritid@saffle.se


Efter kontorstid kontakta SOS Alarm på telefon: 054-83 06 90


Kundservice VA-renhållning
Telefontid måndag-fredag 09:30-12:00

Telefon 0533-68 15 89
E-post varenhallning@saffle.se

Sidan uppdaterades 2023-11-30

Synpunkter på sidan?