Samråd - detaljplan för Säter del av Åmål-Nygård 1:1 och del av Björkil 2:1

Kommunstyrelsen beslutade 2020-04-15, KS § 90, att godkänna samrådshandlingar och undersökning om betydande miljöpåverkan, samt att rubricerad detaljplan kan sändas ut på samråd enligt PBL (Plan- och bygglagen) 5 kap 11 §.

Läs mer om detaljplanen

Sidan uppdaterades 2020-09-17

Synpunkter på sidan?