Kungörelse

Förvaltningsrätten har i dom den 3 februari 2021 i mål nr 9268-20 upphävt kommunstyrelsens i Åmåls kommun beslut den 16 juni
2020, KS § 153, att anta förslag till yttrande i förvaltningsrättens mål nr 6996-20. Domen i mål nr 9268-20, med anvisning om hur man överklagar, finns tillgänglig hos Förvaltningsrätten i Göteborg, Sten Sturegatan 14, Göteborg, och hos Åmåls kommun under tiden den 3 februari–10 mars 2021. Förvaltningsrättens dom kan överklagas hos Kammarrätten i Göteborg. Överklagandet ska skickas eller lämnas in till Förvaltningsrätten i Göteborg, Box 53197, 400 15 Göteborg. För att kammarrätten ska pröva överklagandet krävs prövningstillstånd. Överklagande ska ha kommit in till förvaltningsrätten senast den 10 mars 2021.

Hur man överklagar.

Sidan uppdaterades 2021-02-04

Synpunkter på sidan?