Information om Covid-19, läs mer här.

Detlajplaneändring för kvarteret Illern

Detaljplaneändring för kvarteret Illern har vunnit laga kraft

Kommunfullmäktige beslutade 2019-10-22 § 159 att anta ändringen av detaljplanen för kvarteret Illern i enlighet med antagandehandlingarna daterade 2019-09-05. Beslutet vann laga kraft den 6 mars 2020.
Läs mer om detaljplaneändringen

Sidan uppdaterades 2021-05-18

Synpunkter på sidan?