Detaljplan för Fölet/Hannebol har vunnit laga kraft

Kommunfullmäktige beslutade 2020-11-24 § 195 att anta detaljplanen för fastighet Fölet 1 del av Åmåls Hannebol 1:1 och del av Hästen 3, i enlighet med antagandehandlingarna daterade 2020-10-22. Beslutet vann laga kraft den 11 januari 2021.

Sidan uppdaterades 2021-02-04

Synpunkter på sidan?