Information om Covid-19, läs mer här.

Antagande av detaljplan för Näsudden, Höganäs 1:1, Åmåls kommun

Kommunfullmäktige beslutade 2021-04-27 § 42 att anta detaljplanen för Näsudden, Höganäs 1:1 i Åmåls kommun i enlighet med antagandehandlingarna daterade 2021-01-26.

Syftet med planen är att underlätta utbyggnad av området genom borttagande av ej ändamålsenliga planbestämmelser. Planen bedöms inte avvika från översiktsplanen.

Vill Ni överklaga kommunfullmäktiges beslut ska överklagandet vara Samhällsbyggnadsenheten, Box 62, 662 22 Åmål, tillhanda senast den 2021-06-08. Om ingen överklagar beslutet kommer detaljplanen därefter vinna laga kraft.

I skrivelsen, som ska vara daterad och undertecknad, ska anges vilket beslut som överklagas och den ändring i beslutet som Ni begär. Skrivelsen bör även innehålla synpunkter på den sakfråga som överklagas samt den klagandes namn och adress.

Det går också bra att skicka e-post till: bygg.miljo@amal.se


/Samhällsbyggnadsenheten, Åmåls kommun

Sidan uppdaterades 2021-05-18

Synpunkter på sidan?