Information om Covid-19, läs mer här.

Publicerad 2021-05-18

Antagande av detaljplan för Näsudden, Höganäs 1:1, Åmåls kommun

Kommunfullmäktige beslutade 2021-04-27 § 42 att anta detaljplanen för Näsudden, Höganäs 1:1 i Åmåls kommun i enlighet med antagandehandlingarna daterade 2021-01-26.

Syftet med planen är att underlätta utbyggnad av området genom borttagande av ej ändamålsenliga planbestämmelser. Planen bedöms inte avvika från översiktsplanen.

Vill Ni överklaga kommunfullmäktiges beslut ska överklagandet vara Samhällsbyggnadsenheten, Box 62, 662 22 Åmål, tillhanda senast den 2021-06-08. Om ingen överklagar beslutet kommer detaljplanen därefter vinna laga kraft.

I skrivelsen, som ska vara daterad och undertecknad, ska anges vilket beslut som överklagas och den ändring i beslutet som Ni begär. Skrivelsen bör även innehålla synpunkter på den sakfråga som överklagas samt den klagandes namn och adress.

Det går också bra att skicka e-post till: bygg.miljo@amal.se


/Samhällsbyggnadsenheten, Åmåls kommun

Publicerad 2020-04-16

Detaljplan för Säter del av Åmål-Nygård 1:1 och del av Björkil 2:1

Publicerad 2020-04-16

LIS-plan ute för samråd

Den förslagna LIS-planen är ute på samråd mellan 17 april till 6 juli 2020. Under den här tiden kan ni lämna synpunkter på planförslaget, information och handlingar finns under fliken Ny LIS-plan.
Publicerad 2020-04-01

Detlajplaneändring för kvarteret Illern

Detaljplaneändring för kvarteret Illern har vunnit laga kraft

Kommunfullmäktige beslutade 2019-10-22 § 159 att anta ändringen av detaljplanen för kvarteret Illern i enlighet med antagandehandlingarna daterade 2019-09-05. Beslutet vann laga kraft den 6 mars 2020.
Läs mer om detaljplaneändringen