Publicerad 2021-02-04

Kungörelse

Förvaltningsrätten har i dom den 3 februari 2021 i mål nr 9268-20 upphävt kommunstyrelsens i Åmåls kommun beslut den 16 juni
2020, KS § 153, att anta förslag till yttrande i förvaltningsrättens mål nr 6996-20. Domen i mål nr 9268-20, med anvisning om hur man överklagar, finns tillgänglig hos Förvaltningsrätten i Göteborg, Sten Sturegatan 14, Göteborg, och hos Åmåls kommun under tiden den 3 februari–10 mars 2021. Förvaltningsrättens dom kan överklagas hos Kammarrätten i Göteborg. Överklagandet ska skickas eller lämnas in till Förvaltningsrätten i Göteborg, Box 53197, 400 15 Göteborg. För att kammarrätten ska pröva överklagandet krävs prövningstillstånd. Överklagande ska ha kommit in till förvaltningsrätten senast den 10 mars 2021.

Hur man överklagar.


Publicerad 2021-01-18

Detaljplan för Fölet/Hannebol har vunnit laga kraft

Kommunfullmäktige beslutade 2020-11-24 § 195 att anta detaljplanen för fastighet Fölet 1 del av Åmåls Hannebol 1:1 och del av Hästen 3, i enlighet med antagandehandlingarna daterade 2020-10-22. Beslutet vann laga kraft den 11 januari 2021.

Publicerad 2020-04-16

Detaljplan för Säter del av Åmål-Nygård 1:1 och del av Björkil 2:1

Publicerad 2020-04-16

LIS-plan ute för samråd

Den förslagna LIS-planen är ute på samråd mellan 17 april till 6 juli 2020. Under den här tiden kan ni lämna synpunkter på planförslaget, information och handlingar finns under fliken Ny LIS-plan.

Publicerad 2020-04-01

Detlajplaneändring för kvarteret Illern

Detaljplaneändring för kvarteret Illern har vunnit laga kraft

Kommunfullmäktige beslutade 2019-10-22 § 159 att anta ändringen av detaljplanen för kvarteret Illern i enlighet med antagandehandlingarna daterade 2019-09-05. Beslutet vann laga kraft den 6 mars 2020.
Läs mer om detaljplaneändringen