Tillkännagivanden övriga

Här anslås övriga tillkännagivanden. Anslaget avpubliceras efter passerat datum.

Publicerad 2020-03-23

Kungörelse: Detaljplan för Fölet 1 och del av Åmåls-Hanebol 1:1

Kommunstyrelsen beslutade 2020-03-18, KS § 50, att godkänna samrådshandlingar och undersökning om betydande miljöpåverkan, samt att rubricerad detaljplan kan sändas ut på samråd enligt PBL (Plan- och bygglagen) 5 kap 11 §.

Syftet med planen är att pröva möjligheten att skapa en eller flera tomter för verksamhetsändamål i ett skyltläge vid E45. Planen syftar även till att pröva möjligheten för markanvändning genom handel där livsmedel endast är komplement till skrymmande handel, skrymmande handel är den huvudsakliga handeln. Avsikten är att möjliggöra för såväl verksamhet som sådan handelsverksamhet som inte konkurrerar med centrumhandeln. Lokaliseringen medför ett skyltläge vid E45, vilket innebär att särskild vikt bör läggas vid gestaltningsfrågor av området samt bebyggelsen.

Detaljplanens syfte bedöms endast delvis vara överensstämmande med översiktsplanen och den fördjupade översiktsplanen för Åmåls tätort och centrum.

Planen upprättas med utökat förfarande enligt PBL 2010:900.

Samrådstiden är mellan 24 mars - 15 april 2020.

  • Synpunkter lämnas skriftligen senast den 15 april 2020 till Åmåls kommun, plan- och fastighetsenheten, Box 62, 662 22 Åmål eller kommun@amal.se.
  • För mer information kontakta planhandläggare Emma Johansson tfn 070-790 12 04 eller emma@sbkvarmland.se.

Publicerad 2020-03-27

Ändring av detaljplan för Näsudden, Höganäs 1:1

Kommunstyrelsen beslutade 2020-03-18, KS 51, att godkänna samrådshandlingar och undersökning om betydande miljöpåverkan,
samt att rubricerad detaljplan kan sändas ut på samråd enligt PBL (Plan- och
bygglagen) 5 kap 11 .

Syftet med planen är att underlätta utbyggnad av området genom borttagande av ej ändamålsenliga planbestämmelser

Planen är förenlig med översiktsplanen.

Planen upprättas med standardförfarande enligt PBL 2010:900.

Samrådstiden är mellan 30 mars - 20 april 2020.

Synpunkter lämnas skriftligen senast den 20 april 2020 till Åmåls kommun, plan- och fastighetsenheten, Box 62, 662 22 ml eller kommun@amal.se.

För mer information kontakta planhandläggare Daniel Nordholm tfn 0707 83 12 04 eller daniel@sbkvarmland.se.


KONTAKTINFORMATION

Kanslichef
Björn Skog
Telefon: 0532-174 53
E-post: bjorn.skog@amal.se

Sidan uppdaterades 2018-09-14

Synpunkter på sidan?