Teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål

Teknik- och fritidsnämnden är en gemensam nämnd mellan Säffle kommun och Åmåls kommun. Säffle kommun är värdkommun.

Teknik- och fritidsnämndens uppgifter:

 • att leda kommunens tekniska verksamheter
 • är kommunens väghållare med ansvar för de gator och
  vägar som ingår i kommunens ansvarsområde
 • är huvudman för kommunens allmänna VA-anläggningar
 • har ansvar för kommunens renhållning
 • har ansvar för drift och skötsel av kommunens fritids- och friluftsanläggningar, skogar, park- och grönområden
 • främjar fritidsverksamheten i kommunen genom att samarbeta med föreningar, organisationer och övriga intressenter som verkar inom nämndens område
 • ger ekonomiskt bidrag och annat stöd till föreningar och organisationer som verkar inom nämndens område i kommunen
 • förfogar över Tegnérhallen med sim- och sporthall samt över övriga sporthallar i kommunen. Dessa lokaler hyrs ut genom nämndens bokningscentral. Även kommunens utomhusanläggningar hyrs ut av teknik- och fritidsnämnden
 • ansvarar för lotteritillstånd

Nämnden består av 14 ledamöter och 14 ersättare. 7 av ledamöterna kommer från Åmål och 7 stycken från Säffle. Ordförandeskapet växlar mellan kommunerna under en period om två år i taget. År 2023-2024 har Åmåls kommun ordförandeskapet och Säffle kommun har uppdraget som vice ordförande. År 2025-2026 är det tvärtom.

För att läsa protokoll och handlingar, sök i Åmåls kommuns öppna diarium: www.diariet.amal.se

Politiker i teknik- och fritidsnämnden

Ordinarie


Lars-Olof Ottosson (C) lars-olof.ottosson@amal.se

Sven Callenberg (C) sven.callenberg@amal.se

Per-Lennart Olsson (KD) per-lennart.olsson@amal.se

Niklas Karlsson (S) niklas.karlsson@amal.se

Tommy Lehrman (S) tommy.lehrman@amal.se

Ove Kaye (SD) ove.kaye@amal.se

Göran Alexandersson (V) goran.alexandersson@amal.se

Ersättare


Niklas Engdahl (M) niklas.engdahl_pol@amal.se

Jörgen Johansson (C) jorgen.johansson_pol@amal.se

Anders Hansson (L) anders.hansson@amal.se

Hasan Dello (S) hasan.dello_pol@amal.se

Barbro Axelsson (S) barbro.axelsson@amal.se

Lars Wising (SD) lars.wising@amal.se

Vera Telemo (MP) vera.telemo_pol@amal.se

KONTAKTINFORMATION

E-post: teknik.fritid@saffle.se


Ordförande 2023-2024
Ove Kaye (SD)

Vice ordförande 2023-2024
Nina Andersson (M), Säffle

Förvaltningschef
Helen Halvardsson

Tel: 0533-68 17 50

E-post: helen.halvardsson@saffle.se

Nämndsekreterare
Christina Cebers

Tel: 0533-68 17 60

E-post: christina.cebers@saffle.se


Fullmäktiges arbetsordning och nämndernas reglementen pdf (pdf 290 KB)

MÖTESDATUM 2024

24 januari (Säffle)

21 februari (Åmål)

20 mars (Säffle)

17 april (Åmål)

22 maj (Säffle)

18 juni (Åmål)

21 augusti (Säffle)

18 september (Åmål)

23 oktober (Säffle)

20 november (Åmål)

17 december (Säffle)

Sidan uppdaterades 2024-01-09

Synpunkter på sidan?