Överförmyndarnämnden

 

I varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller överförmyndarnämnd. Kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Säffle, Åmål och Årjäng samverkar i en gemensam överförmyndar­nämnd med tillhörande kansli i Åmål. Kommunerna har valt att samarbeta för att kunna stärka och utveckla olika verksamhetsområden och effektivare kunna uppnå de krav som kommer att ställas på överförmyndarverksamheten i framtiden. Nämnden heter Sydvästra Värmlands och norra Dalslands överförmyndarnämnd.

Nämnder består av fem ledamöter och fem ersättare. Bengtsfors, Dals-Eds, Säffle och Årjängs kommuner utser vardera en ledamot och en ersättare. Åmåls kommun utser i egenskap av värdkommun en ledamot tillika nämndens ordförande samt en ersättare. Vice ordförande alterneras årsvis i följande ordning: Bengtsfors, Dals-Ed, Säffle och Årjängs kommuner.

Överförmyndarnämnden kopplas in när socialförvaltning, vårdinrättningar, gruppboenden eller närstående personer anser att en person behöver skydd för sig själv eller sin egendom. När man lämnar in en ansökan/anmälan om god man eller förvaltare ska man bifoga läkarintyg samt personbevis. Överförmyndarnämnden gör sedan en utredning i ärendet och ansöker om godmanskap eller förvaltarskap hos tingsrätten om förutsättningarna för detta är uppfyllda. Vem som kan få god man eller förvaltare är noggrant reglerat i Föräldrabalken.

För att läsa protokoll och handlingar, sök i Åmåls kommuns öppna diarium: www.diariet.amal.se

KONTAKTINFORMATION

E-post: ofn@amal.se


Ordförande
Christer Törnell (KD)

Vice ordförande (Bengtsfors)
Lisbeth Wilsson (KD)

Enhetschef överförmyndarenheten
Jonas Wetterlundh (tf enhetschef)

Tel: 0532-777 400

E-post: jonas.wetterlundh@amal.se

Nämndsekreterare
Pierre Carroz Bürgemeister

Tel: 0532-173 44

E-post: pierre.carroz@amal.se


Fullmäktiges arbetsordning och nämndernas reglementen pdf (pdf 290 KB)

MÖTESDATUM 2023

16 januari 

13 februari

13 mars

24 april

15 maj

12 juni

21 augusti

18 september

16 oktober

13 november

11 december

Sidan uppdaterades 2023-05-24

Synpunkter på sidan?