Medborgarförslag


Vill du framföra dina åsikter till kommunfullmäktige så kan du skriva ett medborgarförslag. Alla som är folkbokförda i Åmåls kommun har möjlighet att lämna medborgarförslag till kommunen. Att lämna förslag innebär en möjlighet till ökat deltagande i den lokala demokratin.

Vem kan lämna förslag?
Alla som är folkbokförda i Åmåls kommun kan lämna förslag. Det gäller även barn, ungdomar och personer med utländsk bakgrund som ännu inte har kommunal rösträtt. Det kan lämnas av en eller flera kommuninvånare. Föreningar, sammanslutningar, råd och olika slags organisationer kan inte lämna förslag.

Vad kan förslaget handla om?
Förslaget kan gälla allt som rör kommunens verksamhet och som kommunen är ansvarig för. Däremot kan det inte handla om personärenden eller myndighetsutövning mot enskild, till exempel beviljande av bygglov eller socialbidrag. Det får inte vara rasistiskt, odemokratiskt eller strida mot lag eller författning.

Alla inkomna förslag är allmänna handlingar som i detta fall också är offentliga, vilket innebär att vem som helst har rätt att ta del av inkomna medborgarförslag.

Vilka krav ställs på ett förslag?
För att förslaget ska kunna behandlas ska det:
- Vara skriftligt
- Vara försett med namn, adress och telefonnummer till den/de som lämnat förslaget
- Vara undertecknat och namnförtydligande ska ingå
- Vara märkt ”Medborgarförslag till Åmåls kommun”
- Innehålla ett konkret förslag som berörd nämnd/förvaltning ska ta ställning till.
- Inte innehålla mer än en sak per förslag

När behandlas mitt förslag?
Ditt förslag anmäls på kommunfullmäktiges sammanträde som ger kommunstyrelsen uppdrag att bereda ärendet. Vid behov lämnar kommunstyrelsen ärendet vidare till berörd nämnd för yttrande. Medborgarförslaget tas upp på nästföljande sammanträde med kommunfullmäktige. Åmåls kommun har som målsättning att ett inlämnat medborgarförslag ska utredas färdigt inom ett år.

Behandling av personuppgifter
Personuppgifter behandlas av Åmåls kommun för att administrera medborgarförslag. Lagstöd enligt GDPR: Rättslig förpliktelse. Handlingarna bevaras. Personuppgifterna delas med berörda verksamheter samt med allmänheten via publicering av möteshandlingar på kommunens webb. Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig. Läs mer på: https://www.amal.se/fakta-om-åmaal/personuppgiftsbehandling/

Hur lämnar jag mitt förslag?
Du kan skicka eller lämna det till Åmåls kommun Box 62, 662 22 Åmål. Besöksadress Stadshuset, Kungsgatan 26. Medborgarförslag kan skickas via e-post endast om det är ett skannat dokument där underskriften framgår tydligt. Skicka ditt förslag med e-post

Så fungerar interaktiv blankett
Den interaktiva blanketten fyller du i på datorn. Därefter skriver du ut den och undertecknar den.
Medborgarförslag som e-tjänst
Du kan även lämna ett medborgarförslag via vår e-tjänst.
Till e-tjänsten
Blanketter för medborgarförslag

Skrivbar blankett medborgarförslag pdf (pdf 1,2 MB)
Blankett medborgarförslag pdf (pdf 105 KB)
Bilaga för namnunderskrifter pdf (pdf 167 KB)
Hitta medborgarförslag
I vårt diarium kan du söka efter medborgarförslag. 
Till diariet

 

Sidan uppdaterades 2023-02-06

Synpunkter på sidan?