Biståndshandläggning

Ansökan om stöd/biståndshandläggning

När din egen förmåga sviktar kan du vara i behov av stöd och hjälp. Du har då möjlighet att ansöka om biståndsinsatser genom Vård- och omsorgsförvaltningen. Behovsbedömningens huvudsyfte när det gäller bistånd är att fatta beslut om vilka insatser som behövs utifrån dina behov och som inte kan tillgodoses på andra sätt än genom hjälp i hemmet. Stödet är till för dig som är i behov av omvårdnad och service under kortare eller längre perioder och där hjälp i hemmet underlättar din dagliga livsföring och dessutom gör det lättare för dig att bo kvar hemma.

 

Vilken hjälp kan du få?

Genom kommunens Vård- och omsorg har du möjlighet att ansöka om olika insatser som:

Hemtjänst, stöd i boendet (se nedan)

Matdistribution

Trygghetslarm

Färdtjänst

Riksfärdtjänst

• Korttidsboende

Hemsjukvård

Hjälpmedel och rehabilitering

Dagverksamhet för äldre och personer med minnesproblem)

Anhörigstöd (korttidsboende, avlösning i hemmet)

Bostadsanpassningsbidrag

Särskilt boende (äldreboende)

Vägledning för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen.

 

Förenklad handläggning?

För att ansöka enligt förenklad biståndshandläggning i Åmåls kommun måste du vara 75 år eller äldre. Du måste vara kapabel att kunna bedöma ditt behov och vara delaktig i planeringen av hjälpen. Det gäller insatserna trygghetslarm samt matdistribution.

 

Har du behov av mer stöd?

Har du behov av mer stöd kan du göra en traditionell ansökan om stöd och omvårdnad enligt Socialtjänstlagen (SoL). Det innebär att biståndshandläggaren gör en mer omfattande utredning av ditt behov av stöd.

 

Tillfällig vistelse i annan kommun

När du behöver stöd i hemmet och planerar att vistas i en annan kommun behöver du kontakta biståndsenheten i din hemkommun. Av biståndsenheten får du hjälp med hur mycket stöd som du ska få i den kommun du ska besöka. Biståndsenheten ger vistelsekommunen i uppdrag att utföra de insatser som du har fått ett beslut om. Det är viktigt att du i god tid före din resa kontaktar biståndsenheten så att besökskommunen hinner planera.

Du kan läsa mer om de nya reglerna på Socialstyrelsens hemsida >>

 

Tolk

Om du inte talar eller förstår svenska har du rätt till tolkhjälp i samband med besöket av biståndshandläggaren. Rätt att få hjälp av tolk har också du som är allvarligt hörsel- eller talskadad.

 

Anhörigstöd

Som anhörigvårdare har du också möjlighet att få avlastning genom korttidsboende och/eller avlösning i hemmet. Du/Ni ansöker om detta hos en av biståndshandläggarna vid Vård- och omsorgsförvaltningen. Se också information under anhörigstöd.

 

Hur ansöker du om insatser från vård- och omsorgsförvaltningen?

För att göra en ansökan kan du kontakta förvaltningens biståndshandläggare, se nedan. Du kan även skriva ut en ansökningsblankett och skicka till kommunen.


Ansökan/rätt till bistånd

Lagstiftningen ställer inga formella krav på hur en ansökan från den enskilde eller dennes legala företrädare ska ske. Den kan vara muntlig eller skriftlig. Handläggare prövar din ansökan utifrån dina individuella behov och förutsättningar, enligt Socialtjänstlagen och Förvaltningslagen. Vid hembesöket eller vårdplaneringen kan du om du vill, ha med dig någon anhörig som stöd.

 

Hur lång tid tar det att få svar på ansökan?

Biståndsenheten handläggning sker så skyndsamt som möjligt utifrån ditt specifika ärende.

 

När får du din hjälp?

Beroende på vilken typ av insats du blivit beviljad kan det dröja från några dagar upp till max 3 månader innan du får din hjälp. Om du ska ha trygghetslarm blir du kontaktad av den som ska installera larmet åt dig.

Om du har God man eller Förvaltare kan denne ansöka åt dig. När ansökan har inkommet, kontaktas du av en biståndshandläggare och ni kommer överens om en tid för hembesök.
Därefter genomförs en social utredning av handläggaren. Utredningen ligger till grund för bedömning av vilket behov av stöd, du har och vilken insats som eventuellt kan bli aktuell.

 

Beslutet fattas av biståndshandläggaren som skickar dig ett skriftligt beslut som går att överklaga om du inte är nöjd. Du kan även få hjälp med detta om du behöver. Se  också  www.lagrummet.se

 

Kontakt biståndshandläggningen

Handläggare
Ulrika Sundfält
Telefon: 0532-17178

Carina Christ
Telefon: 0532-17134

Ann-Christine Wästlund
Telefon: 0532-17325

Fredrika Bos
Telefon: 0532-17266

Johanna Blomgren
Telefon: 0532-17164 (telefontid: måndag, torsdag, fredag)


Telefontid: 08.30-09.30 (måndag-fredag)

E-post: valfard.arbetsmarknad
@amal.se


Handlägger ärenden som regleras av Socialtjänstlagen för dig som är bosatt i Åmåls kommun.

Bra länkar

Sidan uppdaterades 2020-02-06

Synpunkter på sidan?