Lathund för våld i nära relationer

 

Screeningfrågor
- Har du någonsin haft ett förhållande där du känt dig rädd eller hotad?
- Har någon partner gjort dig illa?
- Har du tvingats till eller varit med om sex som du helst hade varit utan?

Följdfrågor
-Hur har du det nu?
-Vill du få kontakt med någon att prata vidare med om det här?
-Finns det barn i familjen? Hur påverkas de av den här situationen
-Känns det oroligt för dig att gå hem idag?
-Vet du var man kan få hjälp och skydd?

Viktigt att säga till utsatta personer som avböjer hjälp
- Ingen förtjänar att bli illa behandlad
- Det är ett brott att utsätta någon för hot eller våld
- Det finns hjälp att få för hela familjen
- Tänk på att du inte är ensam
- Du kan alltid ta upp det här igen om du har frågor eller funderingar

Kom ihåg att INTE:
-Kritisera, ge skuld eller skam
-Moralisera
-Ignorera yppande om våld i nära relationer
-Ställa dig på förövarens sida
-Fråga ”Varför går du inte”


Ytterligare information  

Dalslands Hjälpreda vid våld i nära relationerpdf (pdf 447 KB)

Våld -  en handbok om socialnämndens ansvar för våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld 
 
Nationellt Centrum för Kvinnofrid.


Särskilt sårbara grupper
Sårbarheten handlar om att den utsatte befinner sig i ett särskilt underläge gentemot våldsutövaren eller att han/hon i högre grad är beroende av omvärlden för att förändra sin situation.

Exempel på sårbarhetsfaktorer:
• Okunnighet om sina rättigheter
• Heteronormativitet
• Bristande språkförståelse
• Avsaknad av permanent uppehållstillsånd
• Socialt och ekonomiskt beroende av närstående eller av samhället
• Konflikt mellan närståendes och andras förväntningar
• Homofobi
• Isolering och ensamhet
• Beroende av andra för att klara vardagslivet
• Svårighet att kommunicera utsatthet.
• Starkt beroende av våldsutövaren.
• Gruppstigma missbrukare.
• Osynliggörande.

Nedan följer en lista av vissa grupper som lyfts fram som särskilt sårbara. Där finns även rekommendationer till vart du kan finna fördjupad kunskap. Socialstyrelsen har bl.a. utfomat utbildningsmaterial inom vissa områden. Fler utbildningsmaterial är under utarbetande.

Våld i Samkönade relationer
Blott du mig älskar - Utbildningspaket bestående av en novellfilm och ett pedagogiskt material om våld i samkönade relationer från Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK). 

 RFSL - Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter

Funktionsnedsättning och äldre
Sällan Sedda – Utbildningsmaterial om våld mot kvinnor med funktionsnedsättning

Dubbelt utsatt- Utvecklingscentrum Dubbelt Utsatt är en projektverksamhet inom Bräcke Diakoni. Vi utvecklar och förmedlar kunskap om mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning.


Vägen till att se och agera- Skrift som vänder sig till personal som ger stöd och service till människor med funktionsnedsättning.

Utlänsk bakgrund

Hedersrelaterad våld och förtryck.
Handbok i arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck, Trollhättans Stad


Missbruksproblematik 
 
Respektera mig – Handbok för yrkesverksamma om våldsutsatta kvinnor i missbruk, Malmö stad

Sidan uppdaterades 2019-12-02

Synpunkter på sidan?