Socialtjänstens individ- och familjeomsorg


Vuxna
Våra socialsekreterare som arbetar med vuxna vänder sig till dig som är över 20 år. Hit kan du vända dig med sociala problem som till exempel: missbruk, hemlöshet, psykiska funktionsnedsättningar, om du utsätts för hot och våld eller om du utsätter någon för hot och våld.

Blankett anmälan vuxen

Barn och familj
Individ- och familjeomsorgsverksamhet för barn unga och deras familjer grundar sig på socialtjänstlagen. Verksamhetens mål är att barn och ungdomar skall växa upp under trygga och goda förhållande. Den ska ge skydd och stöd till dem som behöver. Både vuxna och barn kan vända sig till oss för att tillsammans med socialsekreterare diskutera olika vägar till en lösning.

Barn och ungdomar har rätt till stöd
Barn och ungdomar har rätt till det stöd och skydd de behöver. FN:s barnkonvention, föräldrabalken och socialtjänstlagen utgör grunden för individ-och familjeomsorgens arbete med barn och ungdomar. FN:s barnkonvention säger att barnets bästa skall komma i första hand vid åtgärder som rör barn och ungdomar. I föräldrabalken anges vilka skyldigheter föräldrar har gentemot barn.

Barn och ungdomar skall växa upp under trygga förhållanden
När det uppstår problem i en familj så finner familjen för det mesta själv en lösning, men ibland behövs hjälp från utomstående. Individ-och familjeomsorgen har till uppgift att utreda barn och ungdomars levnadsförhållanden och ge stöd till barn, tonåringar och deras familjer.

Ansöka om hjälp
Föräldrar eller barn/tonåringar kan själva ansöka om hjälp hos individ- och familjeomsorgen. När en ansökan kommer in görs en utredning om behovet av lämpliga insatser.

Kontaktperson vid social problematik
Kontaktperson är ett viktigt och uppskattat stöd till barn och ungdomar med social problematik. Uppdraget är anpassat efter barnets eller ungdomens behov och varierar därför mycket. Vanligen ser det ut så att ungdomen/barnet och kontaktpersonen träffas en eller flera gånger i veckan och pratar och gör aktiviteter tillsammans. För att vara kontaktperson krävs ingen särskild utbildning. Det viktiga är att du är stabil och har tid, plats och engagemang för att engagera dig i en person som behöver stöd.

Fakta om kontaktperson pdf (pdf 94 KB)


Anmälningsplikt

Det yttersta ansvaret för barn och ungdomar som riskerar att fara illa ligger hos socialtjänsten. Men även andra delar av vårt samhälle, till exempel skolan och sjukvården, är enligt socialtjänstlagen skyldig att anmäla och lämna uppgifter till socialtjänsten när de kommer i kontakt med unga som de bedöms vara i behov särskild stöd eller skydd. Även allmänheten bör höra av sig till socialtjänsten om man tror att barn kan behöva hjälp. Vi som jobbar  inom socialtjänsten har tystnadsplikt.

Blankett Anmälan information på annat sätt pdf (pdf 1,3 MB)

Broschyr "Vad händer när anmälan är gjord?" pdf (pdf 2 MB)

Kontakta oss
Vi är till för att hjälpa när du eller någon annan behöver stöd eller råd vid olika situationer.
Välkommen att kontakta oss! Du hittar kontaktuppgifter i kolumnen till höger på den här sidan.

Behandlingsgruppen
Våra behandlingssekreterare arbetar på uppdrag av socialsekreterare, det vill säga med beviljade insatser efter utredning av socialsekreterare. De arbetar även med råd- och stödsamtal.

Behandlingsgruppen och familjen arbetar tillsammans
En insats från behandlingsgruppen i Åmåls kommun innebär att familjen tillsammans med gruppen arbetar fram olika vägar till en positiv utveckling. Vi har ett synsätt som omfattar hela familjen och situationen. Vi erbjuder familjebehandling under en avgränsad tid med ett tydligt uppdrag och utvärdering.

Målsättning
Vår målsättning kan sammanfattas i tre punkter:
• Hitta nya sätt för att bryta negativa levnadsmönster.
• Utveckla metoder som skapar en större trygghet för barn, ungdomar och deras familjer.
• Vid behov engagera andra betydelsefulla personer i enskildes och/eller familjens nätverk.

Vill du veta mer är du välkommen att kontakta oss.

Ungdoms- och vuxencentralen- Råd- och stödverksamhet
Exempel på råd och stöd som kan erbjudas:
• Stödsamtal om man själv upplever att man använder droger och/eller för mycket alkohol.
• Om man upplever hot och våld i nära relationer.
• Föräldrar som känner oro för sitt barn eller sin ungdom, till exempel när det gäller skolan, alkohol/droger.
• Föräldrar med svårigheter att sätta gränser och som kan behöva hjälp med relationer och eller kommunikationen inom familjen. 

Kontaktinformation

Telefontider

Måndag: 13:00-15:00
Tisdag och Torsdag 8:00-10:00
Telefon: 0532 17 000 (vxl)


Fax: 0532-173 50
E-post:
valfard.arbetsmarknad@amal.se

Postadress:
Välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen
Box 62, 662 22 Åmål

Ungdoms- och vuxencentralen
Telefon:
0532-77 70 79
E-post: ungvux.centralen@amal.se
Besöksadress: Södra Långgatan 12


Om du vill ansöka om kontaktperson, kontakta:
Irene Karlsson 0532-171 37
irene.karlsson@amal.se

Socialjouren i Åmåls kommun
Nås via polisen på telefon 114 14

Sidan uppdaterades 2023-05-17

Synpunkter på sidan?