Information om Covid-19, läs mer här.

Säkrare vård med digital signering

För att öka patientsäkerheten i samband med hälso- och sjukvårdsinsatser kommer Åmåls kommun inom hemtjänst, hemsjukvård och vård- och omsorgsboenden att byta ut handskrivna signeringslistor till digital signering. Arbetssättet ökar säkerheten  vid exempelvis hantering av läkemedel. Det nya arbetssättet innebär att när omvårdnadspersonalen har överlämnat medicin till en brukare signerar hen det direkt i
arbetstelefonen. Digital signering kommer att införas under våren 2019.

Jan-Erik Samuelsson              Anna-Karin Lindblom
Förvaltningschef                    Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Sidan uppdaterades 2019-10-03

Synpunkter på sidan?