Företagsinformation ”Fritt val av utförare i hemtjänsten”


Omfattning
Ett företag kan välja att ansöka om att utföra antingen service- eller omvårdnadsinsatser eller både och.

Omvårdnadsinsatser, till dessa räknas till exempel:
• Trygghetsbesök (inkl. eventuellt trygghetslarm)
• Personlig omvårdnad (så som av- och påklädning, hygien m.m.)
• Måltidsstöd
• Distribution av färdiglagad mat (till kunder som är beviljade omvårdnadsinsats i samband med maten)
• Förflyttningsstöd
• Aktivering i syfte att bibehålla funktioner
• Insatser för att bibehålla meningsfullhet i vardagen
• Ledsagning (enl. SoL)

Dessa insatser ska utföras mellan klockan 07:30-22:15, veckans alla dagar. Nattverksamhet ingår således inte i uppdraget. Kommunens nattpatrull behåller ansvaret att besöka brukarna nattetid.

Serviceinsatser, till dessa räknas till exempel:
• Städning
• Tvätt och klädvård
• Inköp av dagligvaror


Dessa insatser ska utföras mellan klockan 07:30-17:00, vardagar. Vid särskilda situationer kan vid behov dessa insatser även behöva utföras under helgdagar.

HSL-insatser samt insatser utförda av arbetsterapeuter utförs även fortsättningsvis av kommunens personal. Kommunens sjuksköterskor och arbetsterapeuter kan däremot delegera/instruera till personal hos utförare som utför omvårdnadsinsatser att utföra sådana insatser. Delegering/instruering sker enligt riktlinjer från kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska (MAS).


Etableringsområde, kapacitetstak, profilering och tilläggstjänster
Det är möjligt att etablera sig i hela Åmåls kommun. Företag kan också i sin ansökan välja att ansöka om att vara aktiva bara i en viss del av kommunen. De geografiska områdena är indelade enligt följande:
• Södra
• Västra
• Norra
• Centrum
• Östra


Karta över de olika områdena finns i bilaga 2 till förfrågningsunderlaget.

En utförare har möjlighet att under kontraktstiden anmäla förändrat geografiskt område till vård- och omsorgsförvaltningen. En utökning av geografiskt område börjar gälla 1 hel kalendermånad efter att det meddelades vård- och omsorgsförvaltningen. En minskning börjar gälla 3 hela kalendermånader efter det att det meddelades vård- och omsorgsförvaltningen.

Utförare har också möjlighet att i sin ansökan ange kapacitetstak för sitt uppdrag. Kapacitetstak anges i högsta antal timmar per månad.

En utförare har möjlighet att under kontraktstiden anmäla förändrat kapacitetstak till vård- och omsorgsförvaltningen. Vid en ökning av kapacitet träder det nya taket i kraft 1 hel kalendermånad efter att det meddelats vård- och omsorgsförvaltningen. Vid en sänkning av kapaciteten träder det nya taket i kraft 3 hela kalendermånader efter att det meddelats vård- och omsorgsförvaltningen. Möjligheten att ändra kapacitetstak får inte användas till att ange kapacitetstak noll.

Utföraren ska dock tillse att en redan befintlig brukare, hos utföraren, får sitt behov tillfredsställt om de biståndsbedömda insatserna utökas även om det innebär att kapacitetstaket överskrids

Det är möjligt för dig som utförare att ha en profilering och tydligt framhålla de olika inriktningar och kompetenser som kan erbjudas. Profilområden kan till exempel vara språk, kultur, demensvård eller psykiatri.

En extern utförare har möjlighet att erbjuda sina brukare frivilliga tilläggstjänster. Tilläggstjänsterna får inte vara en del av biståndsbeslutet. Tilläggstjänster faktureras av den externa utföraren direkt till den enskilde.

När tilläggstjänster erbjuds den enskilde ska det tydligt framgå att det är fråga om tilläggstjänster som erbjuds som kommer debiteras brukare direkt av utföraren.

De tilläggstjänster som en utförare vill erbjuda sina brukare ska framgå i informationen som brukaren får från beställaren.


Kontraktstid
Kontraktet gäller under 1 år från kontraktets undertecknande. För fortsatt deltagande i systemet ska en förenklad ansökan inlämnas senast 2 månader innan kontraktets utgång eller senast 1 maj för kontrakt som går ut under månaderna juni, juli, augusti och september. (Det förenklade ansökningsformuläret kommer senare att finnas tillgängligt på webbplatsen).

Utförare som avser avveckla verksamheten ska meddela beställaren detta minst 3 månader före verksamhetens upphörande. Kontrakt upphör automatiskt, om utförare inte har några brukare efter 12 månaders kontraktstid.

 

Handläggning
Beställaren handlägger och godkänner kompletta ansökningar löpande. Handläggningstid är normalt 1 månad från det att ansökan kommit beställaren tillhanda. Undantag gäller dock för sommaruppehåll och längre sammanhängande helgdagar då tiden för godkännande kan bli längre.

De företag som ansöker om att bli utförare av hemtjänst i kommunen kommer att kallas till en obligatorisk intervju under handläggningstiden. Intervjun tillsammans med den skriftliga ansökan, begärda handlingar, referenser med mera kommer att ligga till grund för beslutet. 

Beslut om huruvida en utförare godkänts eller inte kommer att meddelas senast 1 vecka efter utgången av handläggningstiden. Utförare som godkänts kommer att meddelas skriftligen i form av en kallelse till kontraktstecknande vid förvaltningen.

Utförare som inte godkänts kommer också att meddelas skriftligen och skäl för beslutet kommer att bifogas.


Ansökan
Utförare ska ansöka om godkännande på där för avsett ansökningsformulär i bilaga 3 till förfrågningsunderlaget. Ansökan ska vara komplett med begärda handlingar och undertecknad av behörig företrädare för utföraren.

Ansökan märkt ”Ansökan Hemtjänst LOV” skickas till:
Vård- och omsorgsförvaltningen
Box 62
662 22 Åmål

Vid frågor gällande ansökan, handläggning m.m. kontakta Kenneth Bramberg vid vård och omsorgsförvaltningen 0532-17130.

Du är välkommen med din ansökan!
Sidan uppdaterades 2018-09-04

Synpunkter på sidan?