Brukarinformation - ”Fritt val av utförare i hemtjänsten”?

 

”Fritt val av utförare i hemtjänsten” innebär att du som har beviljats hemtjänst har möjlighet att välja vem som ska ge dig hjälp och stöd. Du kan välja mellan kommunen och ett antal företag som kommunen har godkänt och som har valt att vara verksamma i det område du bor.

För att få information om vilka som utför hemtjänst där du bor kan du kontakta kommunens biståndshandläggare som har aktuell information (telefonnummer se längst ner på sidan). För att få mer information om ”fritt val av utförare i hemtjänsten” kan du kontakta Kenneth Bramberg vid vård- och omsorgsförvaltningen, på telefonnummer 0532-171 30.

En förteckning över godkända utförare finns nedan. För att läsa företagens presentationer se underrubrik till vänster.

 

Vilken utförare kan jag välja?
Kommunen har satt upp krav på kvalitén och verksamhetens innehåll som företagen måste leva upp till för att bli godkända. Kommunen kontrollerar och följer upp att företagen lever upp till kraven under tiden de är verksamma i kommunen. Oavsett vilken utförare du väljer kan du därför vara trygg med att din utförare ger dig stöd och service av god kvalitet.


Måste jag välja?
Om du får stöd och service från hemtjänsten idag och inte gör något val kommer kommunen även fortsatt att utföra tjänsterna hos dig. Är du ny mottagare av insatser från hemtjänsten och inte vill eller kan välja utförare blir kommunen utförare av insatserna.


Kan jag göra om mitt val?
Är du missnöjd med din utförare talar du i första hand om det för din utförare. Om du vill byta utförare kontaktar du kommunens biståndshandläggare för att göra ett omval. Det tar en kalendermånad innan bytet sker.


Vad kan jag få hjälp med?
Insatsen följer ditt biståndsbeslut och delas in i omvårdnadsinsatser och serviceinsatser.

Omvårdnadsinsatser kan till exempel bestå av:
• Trygghetsbesök (inkl. eventuellt trygghetslarm)
• Personlig omvårdnad (så som av- och påklädning, hygien m.m.)
• Måltidsstöd
• Distribution av färdiglagad mat(till kunder som är beviljade omvårdnadsinsats i samband med maten)
• Förflyttningsstöd
• Aktivering i syfte att bibehålla funktioner
• Insatser för att bibehålla meningsfullhet i vardagen
• Ledsagning (enl. SoL)

Serviceinsatser kan till exempel bestå av:
• Städning
• Tvätt och klädvård
• Inköp av dagligvaror

Du kan välja att ha två olika utförare för de service- respektive omvårdnadsinsatser som du är beviljad eller att ha en och samma.


Vad är skillnaden mellan kommunens och den privata utförarens hemtjänst?
Kommunen och den privata utföraren kommer att ge dig samma hjälp som du, enligt ditt biståndsbeslut, har rätt till.

Privata utförare kan välja att godkännas att utföra service- och/eller omvårdnadsinsatser. Information om vilka utförare som utför vilka insatser finns under respektive utförarpresentation samt hos biståndshandläggarna.

Privata utförare kan dessutom erbjuda så kallade tilläggstjänster. Detta innebär att du, direkt av utföraren, kan köpa tjänster som utföraren erbjuder. Tilläggstjänsterna är helt frivilliga för dig. För att se vilka tilläggstjänster de privata utförarna erbjuder kan du titta på varje utförares utförarpresentation. Tilläggstjänsterna får inte vara sådana tjänster som ingår i ditt biståndsbeslut. Kommunen får inte erbjuda några tilläggstjänster.

Utföraren får också profilera sig. Detta innebär att utföraren kan "rikta in sig" på vissa områden. Exempelvis så kan en profilering vara språk eller demensvård. Eventuell profilering beskrivs i utförarpresentationerna nedan.


Blir min avgift högre?
Det är samma avgift oavsett om du har en privat eller kommunal utförare. Även om du har valt en privat utförare som ska utföra hemtjänst för dig så betalar du till kommunen genom den vanliga fakturan som du får hem på posten.


Tilläggstjänster
En del utförare erbjuder olika typer av tilläggstjänster. Utföraren tar ut en extra kostnad för dessa tjänster. Faktura för tilläggstjänster kommer direkt från utföraren


Hur kan jag som kund påverka min hemtjänst?
Du kan påverka din hemtjänst på samma sätt som idag. Förändringen mot tidigare är att du har möjlighet att kunna byta utförare om du inte skulle vara nöjd med den hemtjänst som du får.


Söker jag hemtjänst på samma sätt?
Du söker på samma sätt som tidigare, det vill säga att du vänder dig till någon av våra biståndshandläggare under telefontiden kl 08:30 – 09:30
Telefon 0532-171 78


Godkända utförare i Åmåls kommun
Kommunens hemtjänst
Samhall AB

Sidan uppdaterades 2018-09-17

Synpunkter på sidan?