Gemensam värdegrund

välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningens verksamheter


Brukarfokusering
- är central för all verksamhet hos oss!

Vi vill åstadkomma en helhetssyn och ett engagemang som grundar sig på ett gemensamt sätt att bemöta brukaren och förhålla sig till brukarens behov samt, inom den ram som vi har till förfogande, möta de förväntningar som ställs på vård- och omsorgsförvaltningen.

Nöjda brukare är för oss de som själva upplever att de har god livskvalitet. Genom att kontinuerligt mäta och följa upp brukarens upplevelser och synpunkter på verksamhet och insatser kan vi få svar på om vi gör rätt saker – det som vi gemensamt uttalat är viktigt att göra. Det förutsätter allas delaktighet och vilja att förbättra där det finns upplevda brister.

Den gemensamma värdegrunden används som verktyg för samarbete, lärande och reflektion i vardagssituationer men även för att skapa bra relationer till brukare, närstående och kollegor. Vid rekrytering av nya medarbetare är samstämmighet i värdegrunden avgörande för att säkerställa kompetens och kontinuitet i verksamheterna.


Medarbetarna
- gör det möjligt för oss att nå fram!
Vi ska kännetecknas av att medarbetarna har goda möjligheter att utvecklas i uppdraget hos oss. De är viktiga för verksamhetsutvecklingen, har stort ansvar för uppdraget och kan använda sina resurser, kreativitet och kompetenser i arbetet.
De ska känna sig stolta över att arbeta tillsammans i den offentliga sektorn!


VÄRDEgrunden - sett ur brukarperspektiv
för ALLA vård- och omsorgsförvaltningens verksamheter


Bra bemötande och respekt
• Jag blir tillfrågad och är delaktig i de frågor som berör mig
• Mina synpunkter och min vilja respekteras

Trygghet
• Jag får information om och kan vara delaktig i det som är viktigt för mig. Har jag valt att någon närstående skall vara mig behjälplig gäller det även denna/dessa personer
• Jag vet vem jag kan kontakta eller vända mig till i det som berör mig eller när jag har frågor


Goda insatser
• Jag får insatser när jag behöver av kompetent personal
• Jag är med och utformar den plan som ligger till grund för mina insatser. Planen anger de mål som insatser skall leda till för att jag skall kunna leva mitt liv så självständigt och meningsfullt som möjligt

Bra miljö
• I de lokaler och miljöer som verksamheter utförs skall mötet och aktiviteter människor emellan stimuleras.
Det innebär att de tillfällen som naturligt ges i vardagen fångas upp och ses som möjlighet för gemensamma aktiviteter.Vår vision
Vård, omsorg och sociala insatser med brukarfokusering där helhetssyn och engagemang utgår från ett gemensamt synsätt och arbetssätt.

Detta skapar
nöjda brukare med god livskvalitet och medarbetare som trivs och är stolta över att arbeta inom vård- och omsorgsförvaltningen i Åmål.


Vårt uppdrag
Vi bedriver vård, omsorg och sociala stödinsatser till personer som är i behov av stöd och hjälp för att få ett så kvalitativt bra vardagsliv så långt det är möjligt.

Varje brukare skall känna sig trygg och vara delaktig i den vård, omsorg och de sociala stödinsatser de får.Antagen av Vård- och omsorgsnämnden september 2008

(Not: Från och med 2011-11-17 används brukare som begrepp istället för kundbegreppet,
beslut i Vård- o omsorgsnämnden VON § 139, 2011-11-17.Gäller ej inom IFO där begreppet klient kvarstår.)
Sidan uppdaterad 2012-06-11

Sidan uppdaterades 2022-09-20

Synpunkter på sidan?