Handikappolitik för full delaktighet och jämlikhet

Målet för den svenska handikappolitiken är en samhällsgemenskap med mångfald som grund där samhället utformas så att kvinnor och män, liksom flickor och pojkar med funktionsnedsättning blir fullt delaktiga i samhällslivet och jämlika i levnadsvillkor. Handikappolitiken berör därför inte bara människor med funktionsnedsättning, utan hela samhället.

Handikappolitikens inriktning
För att nå de handikappolitiska målen har regeringen slagit fast politikens inriktning. Det gäller att undanröja hindren för delaktighet, förebygga och bekämpa diskriminering samt ge förutsättningar för självständighet och självbestämmande. Detta förtydligande av målen är viktigt att förstå som ett perspektivskifte. Perspektivet förflyttas från individen till miljö och omgivning, förbättring och möjliggörande.

Arbeta med funktionshinderperspektivet
När samhället utformas är generella lösningar som fungerar för alla det första alternativet. Om det inte räcker till för att skapa förutsättningar för delaktighet och jämlikhet för alla, ska särskilda insatser och individuella stöd övervägas.

Funktionshinderperspektivet är en strategi för att riva hinder och för att utforma samhället så att alla kan delta. Perspektivet innebär att, i all planering och i allt genomförande, utgå ifrån att människor är olika och har olika förutsättningar, behov och önskemål. Strategin innebär att identifiera och åtgärda hinder för delaktighet och att inkludera perspektivet i verksamheten så att inte nya hinder uppstår.

När funktionshinderperspektivet tillämpas leder detta till ökad tillgänglighet. Tillgänglighet betyder här att lokaler, information och en verksamhet i sin helhet går att använda oavsett funktionsnedsättning. Det innebär exempelvis ett bemötande utan diskriminering, att en verksamhet har en tillgänglig webbplats och håller sina anställningsintervjuer i tillgängliga lokaler.

Tanken är att varje sektor i samhället ska utformas så att de blir tillgängliga för alla. Kostnaderna ska tas i den ordinarie verksamheten. Detta kallas ansvars- och finansieringsprincipen.

Funktionshinderperspektivet skiljer mellan funktionshinder och funktionsnedsättning. En funktionsnedsättning är kopplat till en person och behöver inte innebära ett hinder för delaktighet. Om miljö och omgivning är otillgänglig uppstår ett funktionshinder.

Ovanstående text är hämtad från boken Riktlinjer för tillgänglighet – som Handisam har tagit fram.

Fyra områden möjliggör en kontinuerlig utveckling mot målen:
• Att se till att planering och utformning av miljöer, byggnader, produkter och tjänster utgår från att människor är olika.
• Att befintliga miljöer och tekniska lösningar som redan är utvecklade kontinuerligt blir tillgängligare och mer användbara.
• Att självständigheten och möjligheterna till självbestämmande ska öka för personer med funktionsnedsättning. Det är viktigt att inflytandet ökar i beslutsprocessen för dem som har rätt till och använder det stöd och den service som samhället erbjuder.
• Att funktionshinderperspektivet får genomslag i de verksamheter som arbetar med insatser för personer med funktionsnedsättning. Risken är annars att individuella stöd och särlösningar förblir huvudalternativet.

 Hjälpmedel

Sidan uppdaterades 2019-08-13

Synpunkter på sidan?