Kommunala handikapprådet

 

Rådet för funktionshinderfrågor är ett referens-, remiss och samordningsorgan med rådgivande funktion. Det ska också vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning kring funktionshinder. Rådet sammanträder fyra gånger per år.

Rådet har till syfte att
• verka för funktionsnedsattas jämlikhet och fulla delaktighet i samhället
• förstärka inflytandet i frågor som gäller barn, ungdomar och vuxna med funktionshinder
• verka för att handikapperspektivet genomsyrar all kommunal verksamhet

 

Kommunala handikapprådet är sammansatt av representanter från:
• Kommunen, två ledamöter
• Regionen, två ledamöter
• Hjärt- och Lungsjukas förening i Norra Dalsland
• De handikappades riksförbund, Åmål
• Synskadades riksförbund, Åmål-Bengtsfors
• Åmåls reumatikerförening
• Förening för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning
• Neuroförbundet Säffle-Åmål

 

 

Kontaktinformation

Rådets sekreterare
Malin Sjöberg
Telefon: 0532-171 35
E-post: malin.sjoberg@amal.se

Sidan uppdaterades 2018-11-01

Synpunkter på sidan?