Riksfärdtjänst

Om du har ett funktionshinder som gör att du inte kan resa med ordinarie färdmedel när du till exempel ska hälsa på släkt och vänner i en annan kommun, kan du ansöka om riksfärdtjänst.

Vad är riksfärdtjänst?

Riksfärdtjänst är ersättning för reskostnad för den som på grund av stor och varaktig funktionsnedsättning måste resa på ett särskilt kostsamt sätt.

Resan görs med allmänna kommunikationer tillsammans med ledsagare eller med ett för ändamålet särskilt anpassat fordon eller personbil. Resa med särskilt anpassat fordon eller personbil beviljas enbart då det är visat att den resande inte kan resa med allmänna kommunikationer med ledsagare.

Resenär som endast har behov av resor som på annat sätt bekostas av det allmänna beviljas inte riksfärdtjänst.

Vem kan få riksfärdtjänst?

Den som söker riksfärdtjänst via Åmåls kommun måste vara folkbokförd i Åmåls kommun. Ändamålet med resan är rekreation eller fritidsverksamhet eller annan enskild angelägenhet och får inte bekostas av det allmänna. Resan görs inom Sverige från en kommun till en annan kommun.

Funktionshindret måste bedömas bestå i mer än sex månader och vid behov styrkas med läkarintyg eller annan utredning. Om du är beviljad färdtjänst har du inte, per automatik, rätt till riksfärdtjänst.

Ledsagare

Resenär som behöver hjälp, under resan i transportmedlet, kan beviljas ledsagare. Resenär som beviljats ledsagare ordnar själv sin ledsagare om det är nödvändigt för att genomföra resan. Att sökanden inte har någon som kan ställa upp som ledsagare, utgör ingen grund för att bevilja riksfärdtjänst med särskilt färdtjänstfordon hela vägen.

Medresenär

Vid tåg och flygresor kan önskat antal medresenärer följa med. Medresenären bokar egen biljett och betalar ordinarie biljettkostnad. Vid resa med serviceresefordon betalar medresenär egenavgift enligt gällande taxa. Större fordon än vad som krävs på grund av resenärens funktionsnedsättning får dock inte nyttjas.

Egenavgift

Resenären betalar en egenavgift enligt fastställd taxa, förordning (1993:1148) om egenavgifter vid resor med riksfärdtjänst.

Ansökan

Ansökan om resa med riksfärdtjänst ska vara kommunen tillhanda senast två veckor före avresedatum och senast fyra veckor i samband med storhelger.

Ansökningsblankett Riksfärdtjänst

Bilder från Åmåls tågstation

Under hösten 2018 invigdes den nya plattformen vid Åmåls station. Den nya plattformen är idag anpassad till dagens tåg samt att den uppfyller dagens krav på säkerhet, tillgänglighet och kvalitet (trafikverket.se). Den nya plattformen möjliggör att fler kan resa med tåg.

På nedanstående bilder ser vi tågmodell Regina. Orange-dörrar innebär ingång som är tillgänglighetsanpassade för rollatorer och rullstolar. Har lågt insteg och rullstolslyft.

Sidan uppdaterades 2023-11-09

Synpunkter på sidan?