Utredning till tingsrätten om vårdnad, boende och umgänge

Vuxen och barn vid kohage

I de fall föräldrarna inte är överens om vårdnad, boende eller umgänge, och en förälder väljer att vända sig till domstolen får oftast familjerätten i uppdrag att göra en utredning. Syftet med utredningen är att ta reda på vad som är bäst för barnet. Utredningen ska därför fokuseras på barnet och dess behov.

Viktigt att veta!

Barn har rätt att uttrycka sina åsikter, men de har ingen skyldighet att välja mellan föräldrarna.
Utredningen kan när som helst begäras vilande vid domstolen om föräldrarna vill försöka enas genom samarbetssamtal. Utredningen kan också avbrytas om föräldrarna kommer överens. Det som en förälder berättar eller på annat sätt delger utredaren har även den andre föräldern rätt att ta del av.

Utredningen inleds ofta med ett gemensamt samtal med föräldrarna där information lämnas om hur utredningen kommer att genomföras. Tider bokas in för samtal och hembesök. Innan utredningen skickas till tingsrätten får föräldrarna läsa utredningen i sin helhet och ges möjlighet att lämna synpunkter.

Så här går utredningen till:

 - Samtal med föräldrarna.
 - Hembesök hos vardera föräldern när barnet är där.
 - Samtal med barnet, om barnet har uppnått tillräcklig ålder och mognad.
 - Samtal med referenter som yrkesmässigt har eller har haft kontakt med barnet, till exempel barnomsorg och skola.
 - Utdrag ur socialregister samt polisregister.


Det här ska utredningen visa:

 - Föräldrarnas förmåga att vara särboföräldrar, det vill säga förmågan att uppmuntra och tillåta barnets kontakt och samhörighet med den andre föräldern.
 - Föräldrarnas känslomässiga kontakt med barnet och förmåga att förstå barnets känslor och behov.
 - Föräldrarnas förmåga att tillgodose barnets grundläggande behov av skydd, fysisk och psykisk omvårdnad, stabilitet, varaktighet samt av skolgång och utbildning.
 - Barnets inställning och eventuella vilja.
Materialet sammanställs i en utredning som utmynnar i utredarens bedömning med förslag till beslut eller en konsekvensbeskrivning. Detta blir en del av underlaget för tingsrättens beslut.

Sidan uppdaterades 2022-04-29

Synpunkter på sidan?