Vem kan få bidrag?

Bostadsanpassningsbidrag lämnas till enskilda personer med en långvarig eller bestående funktionsvariation. Tillfälliga variationer som t.ex. benbrott berättigar inte till bidrag.

Det ska finnas ett nödvändigt samband mellan funktionsvariationen och de funktioner som söks för att BAB ska kunna lämnas. I ansökan lämnas ett intyg som beskriver sökandens funktionsvariation/- förmåga och dess konsekvenser i boendet. Intyget ska styrka behovet av anpassning. En arbetsterapeut eller annan sakkunnig kan skriva detta intyg. Ansöker du bara om att anpassa trösklar eller stödhandtag behöver du inte bifoga något intyg vid ansökningstillfället.

Du kan söka bidrag om du äger bostaden och bor där permanent eller som innehar en sådan bostad med bostadsrätt eller hyresrätt. För anpassning av hyres- och bostadsrätts-lägenheter krävs fastighetsägarens medgivande. Om sökanden inte är ägare eller nyttjanderättshavare ska ett medgivande från ägaren eller nyttjanderättshavaren ges. Är du under 18 år så krävs underskrift av båda förmyndare även om dessa inte bor tillsammans.

Ett undantag är särskilt boende där bidrag inte kan lämnas.

När åtgärd/ anpassning beviljats blir sökanden bidragstagare och är ägare till åtgärderna.

 

Sidan uppdaterades 2019-11-13

Synpunkter på sidan?