Bostadsanpassningsbidrag

Du som har en långvarig eller permanent funktionsnedsättning kan söka bidrag för att anpassa din bostads fasta funktioner. Detta gäller oavsett om du bor i hyres-, bostads- eller äganderätt. Bidraget regleras genom lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag.

Syftet med bostadsanpassningsbidraget är att ge personer med funktionsnedsättning möjlighet till ett mer självständigt liv i eget boende. Du kan få bidrag till åtgärder både inom- och utomhus. Exempel på åtgärder är borttagning av trösklar, montering av stödhandtag, breddning av dörrar, montering av ramper, installation av hissar, anpassning av badrum och kök.

Bidrag lämnas inte om åtgärderna bedöms höra till normalt underhåll t.ex. att byta packning i en kran eller byta ut trätrall på balkongen, eller för åtgärder som beror på byggnadstekniska brister. Med brister menas ursprungliga brister i byggnadens konstruktion och byggmaterial som får till följd att byggnaden avviker från vad som kan anses vara ett normalt utförande. Bostadsanpassningsbidrag lämnas inte heller för elsanering.

För att få bidraget ska bostaden vara en permanentbostad och behovet ska vara långvarigt eller bestående.

Du kan inte få bidrag om problemet går att lösa med hjälpmedel, t.ex. med badbräda till ditt badkar

Kom ihåg! Tag kontakt med handläggare eller arbetsterapeut före du påbörjar bostadsanpassningen.

Kontaktinformation

Handläggare
Sören Linder
Telefon 0532-172 78
E-post: bygg.miljo@amal.se

Andreas Bäckman
Telefon: 0532-17075
E-post: bygg.miljo@amal.se

Kontakt med arbetsterapeut
Arbetsterapeut kan träffas via kommunRehab, Medpro Rehab eller Närhälsans Rehab. Kontakta den Rehab som du tillhör.

KommunRehab 
Telefon: 174 16
Telefontid: måndag-fredag 09:00-09:30

Närhälsans Rehab
Telefon: 010-441 52 30

Medpro Rehab Åmål
Telefon: 0532-70 94 00

Ansökningsblanketter

Om du klickar på en dokumentlänk nedan och får ett felmeddelande, gör då så här: Spara ner filen på datorn. Öppna den sedan därifrån genom att högerklicka på filen och välja Öppna med och sedan pdf-läsare. 

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag


Fastighetsägarens medgivande pdf (pdf 725 KB) Nyttjanderättshavarens medgivande pdf (pdf 717 KB) Blankett för fullmakt pdf (pdf 684 KB)

 

Sidan uppdaterades 2023-11-28

Synpunkter på sidan?