Var med och påverka Åmåls framtid

I Åmåls kommun ska du kunna bo, verka och leva och ta del av våra storslagna natur. Det är med den utgångspunkten vi nu tar avstamp i en ny kommunomfattande översiktsplan för Åmåls kommun som har målår 2050.

Översiktsplanen ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön i kommunen. Den omfattar hela kommunen och är vägledande för kommande planering och beslut kring hur mark- och vattenområden ska användas, bevaras och utvecklas. En tydlig och aktuell översiktsplan möjliggör för en enklare process vid detaljplanering, planbesked, bygglov och andra tillståndsprövningar.

Översiktsplan 2050 redovisar Åmål kommuns övergripande strategier och geografiska ställningstaganden som syftar till att utveckla kommunen till en hållbar och attraktiv kommun.

Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska kommunfullmäktige minst en gång under varje mandatperiod ta ställning till översiktsplanens aktualitet för att den ska kunna ge rätt vägledning i beslut om exempelvis detaljplanering, bygglov och tillstånd enligt miljöbalken.

Länk till mer information hur du kan vara med och tycka till! 

Sidan uppdaterades 2023-03-21

Synpunkter på sidan?