Tömning av Mörtebolstjärnet skapar fågelvåtmark

Med början den här veckan kommer vattnet i Mörtebolstjärnet att börja pumpas ut och markerna kommer att sås och brukas som åkermark. Åtgärderna är ett led i arbetet med att tillsammans med övriga markägare skapa en värdefull fågelvåtmark.

 

Fisk i Våtmarken
En stor anledning till att våtmarken idag inte är så värdefull för våtmarksfåglar som den skulle kunna vara, är att fisk har vandrat in från Vänern. Fisken konkurrerar framgångsrikt med våtmarksfåglarna om födan under vattnet, vilket innebär att främst fiskätande fåglar besöker våtmarken. Genom att tömma våtmarken så töms även området på fisk. Om våtmarken återskapas med ett mindre djup och utan fisk så kommer förhoppningsvis mängden undervattensvegetation och vattenlevande insekter att öka betydligt, vilket kommer att öka områdets värde för våtmarksfåglar.

 

Åkermark i vattendom
Mörtebolstjärnet ingår i ett markavattningsföretag och är enligt en vattendom från 1896 åkermark. Under tiden som gått sedan 1896 har marken växlat mellan vått och torrt, men under större delen av tiden så har den varit odlad åkermark. För att långsiktigt skapa ett attraktivt våtmarksområde så behöver vattendomen omprövas i Mark- och Miljödomstolen.

 

Målbild för området
För att skapa en riktigt värdefull fågelvåtmark behöver vattendjupet och därmed vattenvolymen minskas. Genom att återfylla våtmarken på en lägre nivå så kommer ca 16 hektar flack strandäng att skapas i söder och ytterligare cirka 5 hektar strandäng tillkommer på västra sidan. Med kreatursbete på strandängarna kommer det att skapas attraktiva häcknings- och födosöksmiljöer för en mängd olika fågelarter. I det grunda vattnet kommer mängden vegetation och vattenlevande insekter (fågelmat) att öka. Om dessutom ett antal flacka häckningsöar skapas ute i vattnet så kommer även andfåglar, doppingar och måsfåglar att kunna etablera sig. Ett rikare fågelliv kommer även att öka områdets attraktivitet för besökare. För att naturvärden och besökare ska kunna samsas så planeras det för en vandringsled med rastplatser runt Mörtebolstjärnet. Så fågelvänner och skridskoåkare, misströsta inte, vattnet kommer tillbaka! Tömningen är ett steg på vägen för att öka områdets natur- och besöksvärden.

 

Text: Niklas Wahlström, miljöstrateg på Åmåls kommun

Sidan uppdaterades 2024-02-28

Synpunkter på sidan?