Samråd om detaljplan för Tjuke 1:3 m.fl

Den 10 maj 2023, KS § 111, beslutade kommunstyrelsen att godkänna samrådshandlingar samt att rubricerad plan kan sändas ut på samråd enligt PBL (plan- och bygglagen, 2010:900) 5 kap 11 §. Syftet med planen är att möjliggöra för ett särskilt boende inom
fastigheten Tjuke 1:3. Planen är förenlig med kommunens förslag till ny översiktsplan. Planen upprättas med standardförfarande.


Samrådstiden är mellan 15 maj och 5 juni 2023. Planförslaget med tillhörande handlingar kommer att finnas tillgängliga på:
www.amal.se/dp
• Förrådsgatan 5, Åmål


Kommunen vill härmed bjuda in kommuninvånare, myndigheter och andra som berörs av förslaget till samråd.


Synpunkter ska lämnas skriftligen senast 5 juni 2023 och de kan lämnas på följande sätt:

• Via brev: Åmåls kommun, Samhällsbyggnadsenheten, Box 62, 662 22 Åmål.
• Via e-post: bygg.miljo@amal.se


Med vänlig hälsning
Samhällsbyggnadsenheten, Åmåls kommun

Sidan uppdaterades 2023-05-24

Synpunkter på sidan?