Samråd om detaljplan för del av Åmål 4:1, intill rastplatsen

Den 8 mars 2023, KS § 72, beslutade kommunstyrelsen att godkänna samrådshandlingar samt att rubricerad plan kan sändas ut på samråd enligt PBL (plan- och bygglagen, 2010:900) 5 kap 11 §.

Samrådstiden är 23 mars – 20 april 2023 och planförslaget med tillhörande handlingar finns tillgängliga på:

Synpunkter på detaljplanen ska lämnas skriftligen senast den 20 april 2023 och de kan lämnas på följande sätt:

  • Via brev: Åmåls kommun, Samhällsbyggnadsenheten, Box 62, 662 22 Åmål.
  • Via e-post: bygg.miljo@amal.se

Det kommer även hållas ett möte om detaljplanen och dess innehåll för allmänheten måndagen den 3 april kl. 17:00 i KF-salen i stadshuset (Kungsgatan 26).

Sidan uppdaterades 2023-05-29

Synpunkter på sidan?