Positiv trend för grundskolan - allt fler elever når målen

Gruppbild på pedagoger i matsal

Det ser ljust ut för grundskolan i Åmål. En negativ trend är bruten. Det framgick tydligt när 150 medarbetare från grundskolan, förskolan, förskoleklass och fritidshem träffades på den första gemensamma lärstämman.

Tanken med en gemensam lärstämma är att bygga gemenskap mellan de olika verksamheter, utbyta viktiga erfarenheter och ge varandra inspiration inför kommande läsår. Dagen innehöll förutom ett inledande ”pedagogisk” bokslut seminarier och workshoppar med olika teman och samtalsområden som medarbetare ledde.

Henrik Larsson, rektor på Södra Skolan med strax under 300 elever i årskurs 4-6, berättar om tankarna på att det ska bli en tydligare sammanhållen grundskola än vad den har varit tidigare.

- Tidigare har det varit mer enheterna för sig och lite hjälpligt tillsammans. Nu ska det bli tydligare fokus på att vi tar emot barnet i början av grundskolan och sedan följer vi dem hela vägen och så ska det vara ungefär samma koncept som man möter oavsett var man går, säger han.

Henrik ser flera fördelar med att alla träffas, framförallt får alla reda på alla bra saker som görs och de kan spridas vidare till kollegor.

-Ju mer vi pratar med varandra desto större möjligheter att snappa upp bra saker och ta bort saker som inte har fungerat bra.

Grundskolechef Daniel Nordström

Grundskolechef Daniel Nordström berättar om sina tankar med en den nya gemensamma lärstämman och förväntningarna inför dagen:

- Mina förväntningar är att dagen ska bidra till att sprida inspiration och man ska känna att det finns en tydlig uppskattning för det arbete som alla gör enskilt och det som vi gör tillsammans. Det handlar om att bygga samverkan och att skapa en gemensam grundskola för att det är våra gemensamma barn och elever. Då handlar det mycket om att få ett kollegialt erfarenhetsutbyte, kollegialt lärande, sprida goda exempel och också kunna visa stolthet och tacksamhet för det vi gör enskilt och tillsammans, säger han.

Han berättar att grundskolan arbetar med att riva murar och bygga broar mellan skolorna och skolverksamheter. Ett steg på vägen är att grundskolan bland annat jobbar med resultatuppföljning ända från förskoleklass upp till årskurs 9. Det är dels för att skapa förståelse för varandras verksamheter, men också för att grundskolan är en del i ett större sammanhang.

En utmaning för grundskolan är språkkunskaperna bland elever med svenska som andraspråk. Därför genomförs nu en treårig satsning på språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i alla årskurser och alla ämnen.

- Det är en satsning vi gör genom att koppla på tidigare utvecklingsarbete som har gjorts via Skolverkets Läslyftet och Matematiklyftet. Nu ska vi jobba med samma lyftmodell men med ett kollegialt lärande genom ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Vi ser att måluppfyllelsen briser hos framförallt de som har svenska som andraspråk. Vi ser också att språket är grunden till kunskapsutveckling i alla ämnen. Därför ser vi att det är nästa steg att ta för att öka måluppfyllelse och kvaliteten i verksamheten ytterligare för så många elever som möjligt, säger Daniel Nordström.

Grundskolan har nu vänt den negativa trenden när det gäller mål- och resultatuppfyllelsen i kärnämnena ämnena Svenska, matte, engelska och svenska som andraspråk. Det är där den största utvecklingen finns. När det gäller de praktiska och estetiska ämnena ligger grundskolan redan över 90 procent i måluppfyllelse. Även i SO- och NO-ämnena ligger måluppfyllelsen över 85 procent, vilket är en hög andel och i linje med övriga skolsverige. Med hjälp av den kommande språksatsningen vill grundskolan nå nästa delmål med en måluppfyllelse på 90 procent på vägen mot slutmålet att alla elever ska nå målen.

Sidan uppdaterades 2024-02-22

Synpunkter på sidan?