Ny taxa för VA och slamtömning

Ny taxa för VA (vatten och avlopp)
Den allmänna VA-verksamheten ska enligt lag (2006:412) om allmänna vattentjänster (vattentjänstlagen) vara självfinansierande genom avgifter vilka regleras i VA-taxan. De avgifter som får tas ut av VA-kollektivet (fastighetsägarna som är anslutna till den allmänna anläggningen) är endast avgifter som täcker nödvändiga kostnader för de levererade tjänsterna. Över- och underskott inom VA-verksamheten ska justeras efter tre år.
VA-verksamheten i Åmål har de senaste åren redovisat ökande kostnader. Aktuella kostnadsökningar beror i huvudsak på en uppväxling inom verksamheten i syfte att kontra ett växande underhållsbehov på kommunens VA-infrastruktur samt kraftiga prishöjningar på verksamhetskritiska material, kemikalier, el och fordonsbränsle.
För att avgifterna ska kunna täcka ökade kostnader för fullgod drift och förvaltning av kommunens allmänna VA-anläggningar kommer taxan därför att höjas med 7 % från och med 1 april 2023.

Att den taxehöjning som gjordes 2022 redan behöver justeras med ytterligare en höjning beror i huvudsak på att tillräcklig höjd då ej togs för kraftigt höjda rörliga kostnader i verksamheten (material, kemikalier, el och fordonsbränsle). Detta då ett mycket osäkert omvärldsläge gjorde dessa kostnadsökningar mycket svåra att prognostisera.

För en normalvilla ”typhus A” med förbrukning 150 kbm innebär aktuell taxejustering att årskostnaden ökar från 7 232 kr till 7 738 kr, vilket innebär en ökning för kund med 42 kr/månad.


Ny taxa för slamtömning
Den 1 april 2023 höjs slamtaxan med 12%. Taxan som ska täcka kostnader för administration, bränsle, insamling och behandling av avfall är i behov av en justering. Höjningen gör att verksamheten anpassas till det aktuella kostnadsläget.
För en kund som har en 3 kbm brunn som töms en gång/år ökar kostnaden med 178 kr/tömning. För en kund som har sluten tank som töms en gång/år blir ökningen 220kr/tömning.

Sidan uppdaterades 2023-09-20

Synpunkter på sidan?