HögskoleVux på Campus Dalsland

Hösten 2022 kommer HögskoleVux att ges av Högskolan Väst via Campus Dalsland och i samarbete med Dalslandskommunernas vuxenutbildningar och Folkhögskolan Dalsland.

Konceptet HögskoleVux startade hösten 2021 i samarbete mellan Högskolan Väst och Strömstads kommun. Syftet med HögskoleVux är att underlätta och stödja övergången till högre studier och att möjliggöra studier på ”hemmaplan”. Målgruppen är presumtiva studenter som saknar grundläggande och /eller särskild behörighet för högskolestudier. Utbildningen består av två delar:

  • Behörighetsgivande studier som ges av vuxenutbildning eller folkhögskola.
  • Förberedande högskolekurs, Introduktion till högskolestudier 15 hp som ges av Högskolan Väst.

HögskoleVux ger grundläggande eller särskild behörighet för högskoleutbildning eller som är högskoleintroducerande som till exempel Teknisk basår.

Utbildningens syfte
Utbildningen ska anordnas i syfte att rekrytera personer till högskoleutbildning och ska avse utbildning som ger behörighet eller introduktion till högskoleutbildning som börjar på grundnivå och vänder sig till nybörjare.

SFS 2018:1519 avser utbildning som ger kunskaper motsvarande krav på grundläggande behörighet som är uppställda för högskoleutbildning, utbildning som ger kunskaper motsvarande krav på särskild behörighet som är uppställda för vissa högskoleutbildningar, samt högskoleintroducerande utbildning på grundnivå som förbereder för fortsatt högskoleutbildning.

Utbildningen får sammanlagt omfatta studier under högst 40 veckor eller högst 60 veckor om utbildning ska ge grundläggande behörighet i svenska eller engelska. Den högskoleintroducerande utbildningen får omfatta högst 30 hp.

Tillträde och antagning

  • Tillträde till utbildning har endast den som bedöms kunna uppnå grundläggande behörighet inom ramen för utbildningen.
  • Vuxenutbildning och folkhögskola antar till de behörighetsgivande delarna.
  • Högskolan Väst antar till den högskoleintroducerande kursen.

När antagningen är klar till vuxenutbildningens och folkhögskolans behörighetsgivande kurser skickar antagningsenheten på vuxenutbildning/folkhögskola en lista på de antagna studenterna till antagningen på Högskolan Väst antagning@hv.se och i kopia till carina.carlund@hv.se

 

Förberedande högskolekurs, Introduktion till högskolestudier 15 hp

Kursen är en grundkurs på högskolenivå och ger 15 högskolepoäng. Personal från Högskolan Västs avdelning Studentstöd, bibliotek och pedagogisk utveckling (SBIP) undervisar tillsammans med olika gästlärare på kursen. Undervisningen sker på Campus Dalsland i Bäckefors samt digitalt. Undervisningsdag är onsdagar (kl. 11.00-15.30). Kursen behandlar fyra områden: bildning, utbildning och kunskap, akademiskt självförtroende, arbetsliv och omvärld samt hållbar utveckling i ett utbildningsperspektiv. Stort fokus läggs på att förbereda de studerande på vetenskapligt skrivande och kritiskt förhållningssätt inom akademin. Kursen ger även en introduktion till vetenskapsteori. Godkänt resultat på HögskoleVux (de behörighetsgivande kurserna samt Introduktion till högskolestudier 15 hp) ger garantiplats på ett flertal utbildningar på Högskolan Väst. En lista på aktuella platser kommer att uppdateras och publiceras i maj.

Introduktionskurs till högre studier 15 hp ges på kvartsfart (7,5 hp/termin). Om behov finns går det att läsa kursen på halvfart (15 hp/termin).

 

För frågor om HögskoleVux vänligen kontakta:

Carina Carlund

carina.carlund@hv.se

070 – 1039842

 

För frågor kring Campus Dalsland vänligen kontakta:

Kristina Sandström

kristina.sandstrom@bengtsfors.se

0531 – 52 68 84

 

 

Sidan uppdaterades 2023-11-23

Synpunkter på sidan?