Byggnation av nytt vattenverk i Åmål

Inom VA-verksamheten planeras för stora investeringar för att trygga Åmåls kommuns vattenförsörjning i framtiden, där ibland byggnation av ett nytt vattenverk. Investeringen för denna byggnation beräknas i nuläget uppgå till cirka 150 miljoner kronor. En omfattande utredning pågår i vilken utformningen av Åmåls nya vattenverk ska fastställas.

Det nya vattenverket planeras enligt beslutad investeringsplan att byggas i Åmåls tätort 2028. Den stora kostnaden för ett nytt vattenverk medför att VA-taxan behöver ses över. För att undvika att VA-abonnenterna drabbas av en för stor taxehöjning i samband med investeringen har man fattat beslut om att upprätta en reservfond på 50 miljoner kronor. Fonden kommer att användas för att täcka aktuella avskrivningskostnader som uppstår i samband med att det nya vattenverket tas i bruk. Vi beräknar att det sker 2030.

Aktuell fondering medför en årlig höjning av VA-taxan med 5 procent och startade 1 januari 2023. När det nya verket tas i bruk 2030 kommer fonderingen att upphöra. Då görs en ny översyn av VA-taxan för att se till att taxenivån anpassas till då aktuella driftkostnader som denna investering har medfört.


Emil Martinsson
VA-chef
Telefon: 0533 - 68 10 40
E-post: emil.martinsson@saffle.se

Sidan uppdaterades 2023-12-05

Synpunkter på sidan?