Att söka bygglov

En bygglovsansökan kan ta upp till 10 veckor att handlägga. En lång tid kan tyckas, men det kan ligger en hel del jobb bakom en ansökan innan den är färdigbehandlad. Här kan du läsa mer om kommunnes arbetet med bygglovsansökningar.

Ett bygglov är helt enkelt ett tillstånd att få bygga. Det behöver inte handla om nybyggnad för att det ska krävas bygglov. Bygglov behövs till exempel vid fönsterbyte och för att sätta upp skyltar över en viss storlek, men detta är oftast enklare ärenden som går snabbt att handlägga.

Mer komplicerade ärenden blir det vid en nybyggnation. I de fallen är det inte bara kommunens bygglovshandläggare som är inblandade utan även kommunens plan- och GIS-ingenjör som är experten på kartor och mätningar. GIS-funktionen hjälper till att ta fram nödvändiga kartunderlag för nybyggnationen, till exempel tomtkarta och nybyggnadskarta, lite beroende vad som ska byggas.

 - Då hjälper vi till att ta fram kartor, och det kan ta olika lång tid. Det beror på att all mark inte är inmätt. I de fallen måste vi beställa en mätning. Vid en mätning tar man reda på vilka höjder som fastigheten ligger på. Det är viktigt för att kontrollera att byggnationen följer bestämmelserna i den aktuella detaljplanen. Förutom en mättekniker måste vi koppla in VA-tekniker för anslutningar av vatten och avlopp, förklarar kommunens plan- och GIS-ingenjör Ludvig Johansson.

Det är alltså inte bara att trycka på en knapp för att få fram en karta. Åtgärderna för att få fram en komplett nybyggnadskarta kan ta flera veckor.

Ludvig förklarar att enklare kartor, till exempel en avstyckningskarta för att få fram tomtgränser, går att ta fram med hjälp av lantmäteriet.

En bygglovsansökan kan ibland behöva skickas till olika instanser inom kommunen, till exempel gatuenheten och räddningstjänsten som kontrollerar att den tänkta byggnationen uppfyller alla krav. Om byggnaden ska ligga nära en statlig väg som E45 eller järnvägen måste ansökan även skickas till Trafikverket för godkännande. Även grannar ska ges möjlighet att lämna synpunkter på den planerande byggnationen om den ligger nära grannarna.

Den som inte accepterar ett avslag på en bygglovsansökan har möjlighet att få saken prövad. Överklagan ska skickas till länsstyrelsen.

Plan- och bygglovsingenjör Frida Roth berättar att de får in totalt mellan 200 och 300 bygglovsansökningar per år, små som stora.

 - Det är allt från eldstad till industribyggnad. Vid enklare byggnationer som till exempel en eldstad eller Attefallshus räcker det med en anmälan. Då tar det fyra veckor att få startbesked. I de fallen kollar vi inte mot planer, endast det byggnadstekniska, förklarar hon.

De vanligaste frågorna vi får är vad det kostar och om det man planerar att bygga ligger inom eller utanför detaljplanelagt område.

Det är detaljplanen för ett område som reglerar vad som får byggas, till exempel bostäder, hur många och hur höga de får vara. Om det gäller en byggnad utanför detaljplanerat område är det istället översiktsplanen som gäller. Översiktsplanen är kommunens övergripande plan för mark- och vattenområden som bland annat visar hur bebyggelsemiljön kan utvecklas och bevaras. Det pågår ett arbete med att uppdatera gällande översiktsplan. Ett förslag till ny översiktsplan är framtaget som alla kan lämna synpunkter på fram till 15 augusti. Förslaget finns att läsa på vår hemsida www.amal.se/op, eller på biblioteket där det finns en utställning med förslaget.

Under juni genomförs bygdemöten i alla kommunorter så att alla ska få en möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

 

Sidan uppdaterades 2023-11-23

Synpunkter på sidan?